När kan man bli åtalad för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken?

2018-10-24 i Övriga brott
FRÅGA
Kan en tjänsteman som begått tjänstefel, slippa bli åtalad för att den avslutad sin tjänst innan det upptäcktes att tjänstefel skall begåtts?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 20 kap. 1 § brottsbalken framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgifter ska dömas till tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Det spelar ingen roll om den som har begått en gärning som kan klassificeras som tjänstefel har avslutat sin tjänst för att denna ska kunna bli åtalad för gärningen. Den som har begått ett tjänstefel ska alltså stå till svars för detta, oavsett om denne har avslutat sin tjänst på den aktuella verksamheten eller inte. Om så inte skulle vara fallet skulle det i praktiken vara möjligt att undgå straffansvar genom att säga upp sig. Detta skulle inte vara förenligt med bestämmelsens syfte, att skydda medborgarna mot fel vid utövandet av den offentliga makten och att säkerställa att tjänstemän iakttar noggrannhet och omsorg vid myndighetsutövning.

Jag vill understryka att en förutsättning för att en misstänkt ska kunna ställas till svars för ett brott är att brottet inte har preskriberats. Brottet tjänstefel preskriberas efter 5 år (35 kap.1 § punkt 1 brottsbalken). När ett brott preskriberas innebär det alltså att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för brottet.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (685)
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

Alla besvarade frågor (73715)