När kan en vårdnadshavare anses som olämplig?

2020-03-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Tack för snabbt svar på tidigare fråga! En 15 åring som känner sig lite lugnare! Tack!En komplettering till tidigare ställd fråga om adoption av 13 och 15 åring:Jag har både barnens vilja och godkännande att bli adopterade och min frus/deras moders vilja och godkännande att adoptera barnen.Barnen har av sin biologiska far varit utsatta för psykiskt och fysiskt våld, dock har han aldrig blivit dömd eller ens åtalad. Det finns mängder med utredningar och dokument om detta våld, det finns polisanmälningar och orosanmälningar, barnen har i detalj beskrivit vad de varit utsatta för, både hos socialen och socialjouren, och familjerätten har skrivit i sin utredning att barnen ej bör ha umgänge eller ens umgängesrätt med honom, men inget har resulterat i mer än att fadern har fått förklara att han anser att det inte var så allvarligt som barnen påstår, och att tingsrätten tilldömt barnen viss umgängesrätt med sin far trots avrådan från mor, socialjour och familjerätt.Tänker på ordalydelsen "olämplig som förälder", går det att säga att han är det med dessa fakta, dvs han är ju inte dömd i dagsläget?Kan man vara olämplig som förälder, utan att det bevisats mer än det är gjort idag, dvs enbart på grund av barnens och moderns utsagor och reaktioner på fadern. Hur ser tingsrätten på detta och kommer de att själva ta reda på de dokument och utsagor som barnen gjort hos socialjouren och familjerätten, eller är jag tvungen att ta reda på och bifoga dessa i adoptionsansökan? Tack!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vad det i praktiken innebär att vara "olämplig som förälder", och dels i vilken utsträckning tingsrätten självmant kommer utreda olämpligheten i samband med ansökan. Regler om föräldraansvar finns i föräldrabalken (FB).

När kan en vårdnadshavare/förälder anses olämplig?

Barnets bästa är en lagstadgad princip inom svensk rätt som ska vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § första stycket FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet lägger domstolen särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket är anledningen till att domstolen i stor utsträckning tilldömer föräldrarna gemensam vårdnad.

Något som talar emot gemensam vårdnad är situationer då en förälder anses vara olämplig som vårdnadshavare. Det finns ingen tydlig definition av vad som krävs för att en förälder ska anses vara olämplig, men det kan exempelvis vara att:

1. Barnet far illa hos föräldern, exempelvis på grund av alkoholmissbruk, narkotikamissbruk eller psykisk sjukdom,

2. Föräldern brister i omsorgen av barnet, exempelvis genom att barnet inte får i sig tillräckligt med mat eller inte har lämpliga kläder på sig i skolan, eller

3. Föräldern har utsatt barnet för övergrepp eller gjort sig skyldig till fysiskt eller psykiskt våld mot barnet eller någon annan familjemedlem.

Jag vill dock poängtera att det krävs relativt allvarliga missförhållanden för att en förälder ska anses vara olämplig som vårdnadshavare. En förälder som agerat våldsamt anses inte per automatik vara olämplig som vårdnadshavare, utan domstolen gör en speciell bedömning i varje enskilt fall för att avgöra olämpligheten. I en situation där den ena föräldern har agerat våldsamt beaktar domstolen bland annat hur lång tid som har gått sedan våldsamheterna ägde rum, samt om våldsamheterna uppstått i en redan upprörd situation.

Hur kan domstolen veta vad som är barnets bästa?

Som utgångspunkt är det parterna som ansvarar för att införa relevant bevisning i målet, men domstolen får självmant inhämta bevisning i familjemål (35 kap. 6 § rättegångsbalken). I praktiken försöker domstolen dock förmå parterna in inhämta all bevisning som är relevant för målet, då detta förenklar och skyndar på handläggningen av målet.

Domstolen har ett utredningsansvar i mål om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 19 § första stycket FB). Utredningsansvaret innebär att domstolen självmant ska inhämta upplysningar som kan bli aktuella för bedömningen i frågan. Innan domstolen avgör ett mål eller ett ärende om vårdnad, boende eller umgänge ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar som kan vara av betydelse för bedömningen. (6 kap. 19 § andra stycket FB). Socialnämnden har en skyldighet att lämna sådana upplysningar till domstolen.

Domstolens utredningsansvar gäller även i adoptionsärenden (4 kap. 13 § FB). Domstolen får alltså grunda domen på omständigheter som inte åberopats av parterna i målet, eftersom domstolen har en skyldighet att beakta barnets bästa.

Vid en adoptionsansökan av ett barn ska rätten ge socialnämnden i uppdrag att utföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § första stycket FB). Adoptionsutredningen har till syfte att klarlägga om förutsättningarna för adoption är uppfyllda, samt barnens och föräldrarnas inställning till adoptionen (4 kap. 15 § första stycket FB).

Sammanfattning

Det är svårt att ge ett tydligt svar på vad det innebär att vara olämplig som förälder eller vårdnadshavare, eftersom det är svårt att säkert säga hur domstolen skulle resonera i det enskilda fallet. Mycket talar dock för att barnens far är olämplig, eftersom han utsatt barnen för både fysiskt och psykiskt våld.

Du har ingen skyldighet att leta reda på de relevanta dokumenten avseende de utsagor barnen gjort, på grund av att domstolens utredningsansvar inbegriper att ta fram dessa dokument. Min rekommendation är att du trots detta tar fram dokumenten och bifogar dem i din ansökan, då handläggningstiden kan kortas ner och handläggningen av ärendet kan underlättas.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84176)