När kan en persons rättshandlingsförmåga begränsas?

FRÅGA
Hej!En utvecklingsstörd person som har god man är väl i princip omyndigförklarad,eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en person bli omyndigförklarad?

Sedan 1989 kan personer i Sverige inte längre omyndigförklaras. Huvudregeln är nu att var och en är myndiga från det att de fyller 18 år. Det som dock kan komma att påverka en persons förmåga att ingå avtal är dennes rättshandlingsförmåga. Detta får man när man fyller 18 år och innebär att man får ingå avtal av olika slag. I vissa fall kan dock denna rättshandlingsförmåga komma att begränsas.

När kan en persons rättshandlingsförmåga begränsas?

En person som har tillförordnats en god man har som huvudregel fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär att även om den gode mannen i huvudsak hjälper den enskilde med diverse handlingar är denne fortfarande fri att för egen person rättshandla så som denne önskar. Att en person har tillförordnats en god man påverkar alltså inte dennes rätt att själv ingå avtal eller andra rättshandlingar.

I de fall där en person på grund av sitt hälsotillstånd inte är kapabel att ta hand om sig själv eller sin egendom och en god man inte är tillräckligt så kan en förvaltare förordnas av domstolen (11 kap. 7 § föräldrabalken). Detta innebär att personen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga.

Om en person har en intellektuell funktionsnedsättning så kan det alltså bli fråga om att denne får en god man för att få hjälp att bevaka sin rätt. Om detta inte kan anses tillräckligt så får domstolen besluta om att personen istället ska förordnas en förvaltare. Detta blir en fråga som avgörs från fall till fall och domstolen ser då till personens förmåga att bevaka sin rätt.

Vidare bör det också nämnas att avtal som sluts av personer som är under påverkan av en psykisk störning kan ogiltigförklaras enligt lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. För att ett avtal ska kunna ogiltigförklaras så krävs det att det finns ett samband mellan störningen och det avtal som ingåtts. Personen skulle alltså inte ingått avtalet om denne inte varit under påverkan av den psykiska störningen. Som psykisk störning nämns bland annat varaktiga sjukdomar såsom psykossjukdomar men även tillfälliga störningar som orsakats av exempelvis chock eller liknande.

Sammanfattning

Det är rättshandlingsförmågan som i grunden bestämmer om en person kan ingå avtal eller andra rättshandlingar. Var och en får rättshandlingsförmåga när de fyller 18 år men i vissa fall kan den komma att begränsas. Detta beror på om personen är ur stånd att själv bevaka sin rätt och domstolen kan då besluta om att en förvaltare ska förordnas.

Rättshandlingar som ingås av personer som är under påverkan av en varaktig eller tillfällig psykisk störning och där denne ligger till grund alternativt en betydande faktor för avtalets ingående kan ogiltigförklaras.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (443)
2020-07-10 Kan man överklaga en utsedd förvaltare?
2020-07-10 När begår förvaltaren tjänstefel?
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?

Alla besvarade frågor (81800)