När kan en dom från förvaltningsrätten verkställas?

2019-06-11 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
https://lagen.nu/1981:774#K1P3S1Hej, Jag undrar ifall kronofogden kan driva in något som förvaltningsrätten dömt ut även då man överklagat domen? Det är så att skatteverket krävt en betalning som förvaltningsrätten dömt ut och jag har överklagat det men fortfarande fått hem kronofogdenskrav?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En dom från föraltningsrätten kan verkställas då den vunnit laga kraft. Laga kraft innebär att överklagandefristen har löpt ut. I visssa fall kan en dom trots allt verkställas även om den inte bunnit laga kraft, men det ska som huvudregel finnas en uttrycklig lagregel som möjliggör detta. Det finns dock beslut som är verkställbara även utan författningsstöd. Det handlar om interimistiska beslut, beslut som tillgodoser ett allmänt intresse som kräver snabb verkställighet samt beslut om processuella säkringsåtgärder.

Det framgår av din fråga att betalningskravet kommer från skatteverket. Domar som avser skattebesut enligt Skatteförfarandelagen är exempel på domar som kan verkställas omedelbart. Av 68 kap. 1 § Skatteförfarandelagen framgår det att beslut som anges i lagen gäller omedelbart. Ifall domen tar sikte på beslut enligt denna lag är det möjligt att betalningskravet är riktigt och kan utkrävas av Kronofogden som är exekutiv myndighet, trots att du gjort ett överklagande.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (515)
2020-03-30 Överklaga beslut om försörjningsstöd
2020-03-30 Kan man som enskild kräva att en myndighet avgör ett ärende?
2020-03-30 Kommunens ekonomiska ansvar?
2020-03-30 Kan man få försörjningsbidrag när man är arbetslös?

Alla besvarade frågor (78661)