När kan bostadsrättsförening neka medlemskap?

2019-04-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejI stadgarna för vår bostadsrättsförening står "föreningens ändamål är att...upplåta bostäder för permanent boende.."Nu söker en köpare medlemsskap men hon avser endast att använda lägenheten som övernattningsbostad, dvs fortfarande vara skriven på annan ort.Motsatsen till permanent är ju temporär och tillfällig.Kan denna tolkning appliceras så vi kan neka medlesskap såtillvida hon inte skriver sig här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrättsföreningar regleras dels av lag, dels av sina stadgar. Därför kommer jag i det följande redogöra för vad de två säger om rätt till medlemskap för att i slutet sammanfatta mitt svar kortfattat.

Bostadsrättslagen

Lagen stadgar att medlemskap beslutas av bostadsrättsföreningens styrelse enligt föreningens stadgar (2 kap. 1 §). Har en bostadsrätt redan övergått till en person får inträde i föreningen inte nekas om villkoren för medlemskap i stadgarna är uppfyllda (2 kap. 3 §).

Föreningens stadgar ska därför avgöra om medlemskap ska ges eller inte ges.

Det är viktigt att vara medveten om att en person som köpt en bostadsrätt men sedan vägras medlemskap kan få det prövat i hyresnämnden (2 kap. 10 §). Att neka medlemskap innebär också att försäljningen blir ogiltig (6 kap. 5 §). Kan den medlemmen som försökt sälja visa på att styrelsen felaktigt nekat köparen medlemskap och att det lett till ekonomisk skada så kan styrelsen bli skadeståndsskyldiga. Det kan uppnå till höga belopp.

Lagen utgör dock inget hinder mot att medlemskap hindras på grunden att köparen inte har för avsikt att bosätta sig permanent. Det är alltså en godkänd anledning för att neka medlemskap om det anges i stadgan.

Stadgan

Stadgan blir därför det som styrelsen ska fatta sitt beslut om medlemskap utifrån. I en stadga finns olika typer av bestämmelser. En typ är om föreningens ändamål och en annan vanlig typ är om villkoren för medlemskap.

Ändamålsbestämmelsen ämnar främst vara vägledande för övergripande beslut om föreningens utveckling. Arbetet i föreningen ska sträva efter att uppfylla ändamålet. Den kan också vara till hjälp om andra bestämmelser i stadgan behöver tolkas. En tolkning får dock inte gå hur långt som helst.

Bestämmelsen för medlemskap ämnar reglera vilka som ska ges inträde i föreningen. Häri nämns de anledningar som styrelsen kan använda för att neka medlemskap. Om en förening som i ert fall har som ändamål att upplåta bostäder för permanent boende brukar det i denna bestämmelse göras en hänvisning till ändamålsbestämmelsen. I det fallet står det då uttryckligen att om personen inte har för avsikt att ha bostaden som permanent så kan personen nekas medlemskap enligt föreningens ändamål.

Du har i frågan bara citerat eran ändamålsbestämmelse. Jag vet alltså inte vad det står i era stadgar om möjligheten att neka personer medlemskap. I de fall då det görs en hänvisning till ändamålsbestämmelsen enligt ovan är det klart att medlemskap får nekas (om styrelsen kan visa på att personen inte har för avsikt att bosätta sig permanent). Om det inte finns en sådan hänvisning blir det inte lika säkert.

Med tanke på bestämmelsernas olika syften skulle jag göra den tolkningen att det inte räcker med att motivera ett nekat medlemskap med ändamålsbestämmelsen. Det är nämligen inte den bestämmelsen som reglerar rätten till medlemskap. Ändamålsbestämmelsen är vidare i sin tillämpning. En bostadsrättsförening som har en medlem som inte bor där permanent medan resten gör det kan ju fortfarande anses uppnå ändamålet. Den upplåter ju bostäder för permanent boende. Inte alla men några. Bostadsrättslagen kräver också att det finns stöd i stadgan och dessutom finns en generell princip om öppenhet för bostadsrättsföreningar. Att neka medlemskap utgör ett undantag och för det krävs tydliga skäl.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att ni inte kan neka medlemskap bara på den grunden att det står så som du angett i eran ändamålsbestämmelse. Lagen kräver stöd i stadgan och ändamålet kan fortfarande anses uppfyllt trots att en medlem som inte bor där permanent. Det finns också en risk för att drabbas av skadestånd med att felaktigt neka en person medlemskap. Försiktighet krävs.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (980)
2020-02-20 Att bedriva näringsverksamhet i bostadsrätt - tillåtet?
2020-02-14 Tobaksrök läcker in i bostadsrätten
2020-01-31 Skador i lägenhet på grund av vattenläckage från taket i en BRF
2020-01-30 Kan man tvinga fram försäljning av gemensam bostad med före detta sambo?

Alla besvarade frågor (77200)