När kan beslut om examen och betyg återkallas eller korrigeras?

Blev nyfiken efter att ha läst artikel om någon som blivit av med sina utmärkelser från ett lärosäte, om man även skulle kunna bli av med själva examen. Hur ser de juridiska möjligheterna (i brist på bättre ord) ut för att bli av med ens examen/betyg från högskola och gymnasiet? Är det ens möjligt att bli av med ens betyg och/eller examen när de väl har utfärdats, är väl mer min fråga, oavsett om själva initiativet kommer från lärosätet eller betygsinnehavarens sida?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om under vilka förutsättning ett beslut om examen eller betyg kan återkallas eller korrigeras sedan det har meddelats. 


För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa förvaltningslagen (FL).  


Gynnande respektive betungande förvaltningsbeslut

Inom ramen för svensk förvaltningsrätt görs en distinktion mellan gynnande och betungande förvaltningsbeslut. Med gynnande förvaltningsbeslut förstås beslut som i grunden innefattar en förmån eller något liknande för den enskilde. Betungande förvaltningsbeslut är i stället sådana beslut som förpliktar den enskilde att handla eller avhålla sig från att handla på ett visst sätt. Eftersom beslut om examen och betyg i grunden innefattar en förmån för vederbörande, utgör beslut om examen och betyg också gynnande förvaltningsbeslut. 


Gynnande förvaltningsbeslut kan som utgångspunkt inte återkallas eller korrigeras! 

Utgångspunkten är att beslut som är gynnande vinner negativ rättskraft, medan beslut som är betungande inte gör det. Att ett beslut åtnjuter negativ rättskraft innebär att det inte kan bli föremål för korrigering av beslutsmyndigheten. På motsvarande vis innebär detta att om ett beslut saknar negativ rättskraft, kan det (beslutet) komma att korrigeras av myndigheten även efter tidpunkten för laga kraft. Som tidigare nämnt utgör beslut om examen och betyg gynnande förvaltningsbeslut. Detta innebär alltså också att de som utgångspunkt vinner negativ rättskraft och därför inte kan korrigeras sedan de har utfärdats – i vart fall inte till den enskildes nackdel. 


Undantag – när gynnande förvaltningsbeslut faktiskt kan återkallas eller korrigeras

Det finns dock vissa undantag för när ett gynnande förvaltningsbeslut kan korrigeras till det sämre. Det första undantaget är rättelse. Med “rättelse” förstås korrigeringar som inte innebär någon ändring i sak och får företas av den myndighet som har meddelat beslutet, om beslutet innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans (1) skrivfel, (2) räknefel eller (3) något annat liknande förbiseende (36 § FL). Att felaktigheten ska vara “uppenbar” innebär att den ska vara lätt att konstatera och att var och en med en normal iakttagelseförmåga därför borde kunna upptäcka den.


Det andra undantaget är ändring. Med “ändring” förstås korrigeringar som innebär ändringar i sak och får företas av den myndighet som har meddelat beslutet som första instans, om myndigheten anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. För att ett gynnande beslut ska få ändras, krävs dock också att (1) det finns ett återkallelseförbehåll knutet till beslutet, (2) tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart eller (3) felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter (37 § FL).


Slutsats

Sammanfattningsvis är beslut om examen och betyg alltså gynnande förvaltningsbeslut som i regel inte kan återkallas eller korrigeras sedan de har meddelats. Ett redan meddelat betygsbeslut kan dock rättas och därigenom sänkas med stöd av 36 § FL, om det till exempel visar sig att examinatorn har räknat ihop poängen fel. Ett redan meddelat betygsbeslut kan också ändras och därigenom sänkas med stöd av 37 § FL, om det till exempel visar sig att studenten har vilselett vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas. 


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”