När kan åklagaren väcka åtal?

2021-05-02 i Övriga brott
FRÅGA
Om man blivit anklagad för ett brott man ej har begått och har bevis för att en av anklagelserna är falska men målsägande säger säg ha vittnen (som vi misstänker är hens kompisar) några andra bevis finns inte. Hur stor är risken att de väcks åtal eller att man blir dömd? Räknas vittnen som bevis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag klargöra att jag inte kan uttala mig hur det kommer bli i ditt specifika ärende, men jag kommer att gå igenom generella förhållningsregler för vad som krävs för att åtal ska väckas och för att bli dömd för ett brott.

Hur stor är risken att det väcks åtal eller att man blir dömd?

När polisen får kännedom om ett brott inleds en förundersökning. Förundersökningen är en utredning för att utreda om ett brott överhuvudtaget har begåtts och i så fall av vem (23 kap. 2 § RB). Under förundersökningen insamlas bevis som sedermera blir avgörande för om det är möjligt att väcka åtal eller ej (23 kap. 20 § RB).

Förundersökningen ska bedrivas objektivt vilket innebär att både uppgifter som talar för och emot den misstänkta ska samlas in (23 kap. 4 § RB). När förundersökningen är klar ska en åklagare bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal eller ej. Åklagaren har skyldighet att väcka åtal i de fall där hen kan förvänta sig en fällande dom. Finns inte tillräckliga bevis för att väcka åtal ska så inte ske.

En åklagare ska alltså inte väcka åtal om hen inte kan förvänta sig en fällande dom. Om åklagaren väcker åtal överlämnas målet till rättens prövning. Enligt huvudregeln hålls då en huvudförhandling där parterna frambringar bevis. Rätten dömer sedan i målet utifrån de omständigheter som framkommit under huvudförhandlingen.

Räknas vittne som bevis?

Bevis kan innefatta många olika saker. Vittne kan absolut räknas som ett bevis – exempelvis om någon sett en brottslig gärning inträffa eller gjort andra iakttagelser av vikt för brottets uppklarande.

Vad kan jag göra i mitt fall?

Om du blivit anklagad för ett brott kan polisen eller en åklagare besluta om att inleda en förundersökning. I förundersökningen är målet att utreda om ett brott har begåtts och av vem och att samla in tillräckliga bevis.

Under en eventuell förundersökning kan vittne höras för att utreda läget. Du har dock också rätt att berätta och framföra bevis och detta måste tas i beaktan av förundersökningsledaren. Viktigt att notera är dock att du inte har någon bevisbörda, du har dvs inga krav på att bevisa dig oskyldig. För att kunna dömas för brott krävs att åklagaren bortom rimligt tvivel kan bevisa att du begått brottet. Åklagaren har alltså full bevisbörda. Eftersom förundersökningen måste bedrivas objektivt måste samtliga omständigheter beaktas – både sådant som skulle tala mot dig, även även sådant som gynnar dig.

Vilken betydelse vittnena kommer att tillmätas beror på flera faktorer – vad de har sett, vad de kan bidra med i utredningen och hur tillförlitliga deras uppgifter är. Om det inte finns några andra bevis än vittnen måste deras utsagor räcka som bevis bortom rimligt tvivel för att du ska kunna dömas för ett brott. Om bevisningen inte kan anses räcka till för att åklagaren ska kunna förvänta sig en fällande dom ska hen inte väcka åtal.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96519)