FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/12/2019

När kan 36 § avtalslagen användas?

Exempel på 36 paragraf om avtalslagen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln inom svensk rätt är pacta sunt servanda - avtal ska hållas. 36 § avtalslagen (AvtL) är en generalklausul som kan tillämpas på olika typer av avtal. Bestämmelsen stadgar att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt. När man bedömer om ett avtalsvillkor är oskäligt eller ej tar man hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna när avtalet tillkom, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ett exempel där den skulle kunna tillämpas är om en arbetsgivare i ett anställningsavtal friskriver sig från skadeståndsansvar. Det anses oskäligt såvida det inte sker i kollektivavtal, och då kan 36 § aktualiseras.

Bestämmelsen kan även aktualiseras när ena avtalsparten förbehåller sig ensam beslutanderätt i en viss fråga eller om en avtalspart utsätts för diskriminerade behandling. Bestämmelsen kan även aktualiseras när det råder orimlighet i proportionen mellan kontraktsbrott och påföljd pga. kontraktsbrottet. En sådan situation skulle exempelvis kunna vara om en näringsidkare tar in skiljedomsklausuler i ett konsumentavtal (detta skulle kunna bli mycket kostsamt för konsumenten).

Andra situationer då 36 § kan aktualiseras kan vara när en näringsidkare tar med villkor och förbehåller sig rätten att leverera produkten när den är klar - det kan vara oskäligt för konsumenten eftersom det inte finns någon fast tidsram alls. Stränga reklamationsregler som exempelvis att konsumenten ska reklamera skriftligen inom tre dagar bör också anses som oskäliga.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer är du välkommen att ställa en till.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”