När infördes laglotten?

2016-11-29 i Laglott
FRÅGA
Vilket år infördes rätten till laglott?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arvlåtares rätt att förfoga över sin egendom genom testamente har varit begränsad sedan mycket långt tillbaka. Ursprungligen gällde olika regler i städerna och på landsbygden och beroende på vilken typ av egendom som arvet gällde. Kraftigast begränsningar gällde för arvejord, det vill säga för fastigheter som har gått i arv i släkten.

Den första egentliga testationsfriheten kom till under medeltiden, då det blev möjligt att testamentera bort högst en tiondel av arvejorden till fromma ändamål, framför allt kyrkor och kloster. Annan egendom än arvejord kunde testamenteras fritt till sådana ändamål. I städerna behövde dock inte testamentet vara till förmån för fromma ändamål; där hade man istället full testationsfrihet för en tiondel av all egendom.

Under de sekel som passerat sedan dess har arvslagarna ändrats flertalet gånger. På 1700-talet upphävdes landsbygdsbefolkningens möjlighet att testamentera bort en tiondel av arvejorden. Annan egendom kunde dock testamenteras bort fritt, bortsett från vad omyndiga barn skäligen behövde för sin försörjning. Samtidigt utvidgades möjligheten att testamentera bort egendom i städerna, så att det blev tillåtet att testamentera bort upp till en sjättedel av all egendom, inklusive arvejord.

När kom då dagens ordning till, med en laglott som motsvaras av halva arvslotten? Den moderna laglotten har sin grund i en förordning från år 1857 som avskaffade särbehandlingen av arvejord och skillnaderna mellan landsrätt och stadsrätt. Enligt förordningen omfattade testationsfriheten hälften av all kvarlåtenskap. Den andra hälften var således den laglott som arvlåtaren inte kunde förfoga över genom testamente. Bestämmelserna i förordningen intogs sedan i 1928 års arvslag och fördes så småningom över till 1958 års ärvdabalk som gäller än idag.

Kort sammanfattat har alltså laglotten sin bakgrund i en lång historia av rättslig reglering av hur stor del av kvarlåtenskapen som en arvlåtare får förfoga över genom testamente. Den ordning som gäller idag kom till genom en förordning från år 1857 och blev lagstadgad för första gången genom 1928 års arvslag.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (803)
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid
2020-12-30 Kan man minska särkullbarns arv?
2020-12-30 Hur beräknas bröstarvingars laglott ifall ett förskott på arv givits?

Alla besvarade frågor (88084)