När gäller sambolagen och vad innebär den för det fall vi separerar? Hur blir det om en av samborna dör och personen äger ett hus: måste den andre sambon flytta då eftersom det inte är dennes hus? Blir vårt gemensamma barn ägare? Hur gör jag då om barnet

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo bor i ett hus som han står som ensam ägare på. Vi flyttade in i detta hus tillsammans, dvs han köpte det så att vi skulle bo här. Vi har ett gemensamt barn ihop på 2 år och är inte gifta. Vi har gemensam ekonomi. Vi undrar hur det går till ifall vi bestämmer oss att gå skilda vägar, gäller sambolagen då? Och vad innebär den?Vi undrar även hur det blir ifall det sker ett dödsfall från hans sida, kommer jag behöva flytta eftersom det inte är mitt hus? Eller blir vår son ägare? Hur gör jag då med tanke på att han är 2 år? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Vi undrar hur det går till ifall vi bestämmer oss att gå skilda vägar, gäller sambolagen då? Och vad innebär den?
Uppfyller ni sambolagens kriterier om att vara sambor så kommer sambolagen bli aktuell. Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1§ sambolagen). Eftersom du säger att ni flyttade in tillsammans – och ingen ändring skett genom att ni flyttat isär – så antar jag att ni fortfarande också bor tillsammans i enlighet med sambolagens lydelse. Med parförhållande menas i regel sexuellt samliv. I annat fall innebär det en gemensam folkbokföringsadress eller gemensam permanentbostad. Har samborna barn så anses man kunna utgå från att det innebär ett parförhållande. Med gemensamt hushåll menas "ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete." (prop. 2002/03:80 s. 28).

Utifrån detta antar jag på din beskrivning att ni är sambor enligt lagens mening och i sådana fall ska sambolagen användas för de fall ni väljer att gå skilda vägar.

Sambolagen innebär bl.a. att ni vid en separation ska dela lika på värdet av bostad och bohag s.k. sambodelning som motsvarar äktenskapets bodelning men som inte är lika omfattande som giftorättsgods (1§ st 3, 3§, 5–6§§, 8§, 12–13§§, 16§ sambolagen). Sambolagen innebär således en rätt för en sambo att i framtiden dela det ekonomiska värdet av en bostad eller bohag som förvärvats av den andra sambon ensam men för sambornas gemensamma begagnande. Dessutom finns det några olika basbeloppsregler som kan aktualiseras vid sambodelning som kortfattat innebär att den efterlevande sambon har rätt att vid bodelning av samboegendomen som sin andel få ut så mycket av den behållna egendomen som motsvarar två gånger prisbasbeloppet, efter avdrag för skulder. Men sambolagen innebär ju också en begränsning på så sätt att all egendom inte delas. Dessutom finns inga regler om arvsrätt för sambor – sambor ärver alltså inte varandra!

Vi undrar även hur det blir ifall det sker ett dödsfall från hans sida, kommer jag behöva flytta eftersom det inte är mitt hus? Eller blir vår son ägare? Hur gör jag då med tanke på att han är 2 år?

För det fall att din sambo avlider så kommer alltså INTE den efterlevande sambon att ärva pga att man inte har någon arvsrätt som sambor (se dock basbeloppsregel). Då fördelas arvet enligt arvsordningen dvs i första hand den avlidnes bröstarvingar/barn (2 kap 1§ ärvdabalken, ÄB). I detta fall innebär det alltså er gemensamma son på två år. Eftersom sonen är omyndig träder överförmyndaren in och företräder barnet och ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige.

Problemet i dessa situationer är ju alltså att den efterlevande sambon inte ärver alls, vilket innebär att sonen ärver huset. Därför bör i sådana fall åtminstone fastigheten regleras er emellan i form av ett inbördes testamente eller kanske ett eventuellt gåvobrev eller liknande (se även möjlig dold samäganderätt, dock brukar detta vara svårt att få till och innebär egentligen endast att ni samäger fastigheten på ett sätt som ni bättre borde få till genom de andra förslagen). Problemet här är att som sambos så "sitter man inte i orubbat bo", vilket innebär att trots att ni reglerat fastigheten mellan er t.ex. via testamente så är en bröstarvinges rätt till arv så stark att beroende på situationen så kan man riskera att behöva sälja fastigheten för att få lös pengar till att betala arvinges arvslott – trots att arvinge är sambornas gemensamma barn. Ett testamente kan alltså inte alltid ge den efterlevande sambon en lika god ställning som en efterlevande make har. Jag kan här även tillägga att det inte går att ha ett inbördes testamente som sambor att man vill att äktenskapsbalken ska gälla rent allmänt.

Sammanfattningsvis ser du nu att detta innebär en del problem som inte heller är särskilt lättlösta iom att det är olika lagar som aktualiserar olika bestämmelser som är olika starka. Här är det av betydelse vad ni vill uppnå – som ju beror på er specifika situation som jag inte vet så mycket mer om (t.ex. hur mycket huset är värt och annan viktig information som kan få betydelse).

En enkel lösning för att skydda den efterlevande personen är ju att gifta sig eftersom det mesta är reglerat via äktenskapsbalken. Nu menar jag inte att det på något sätt är bäst i ert fall, utan allt beror helt på vad ni vill uppnå och hur er situation ser ut.

Jag rekommenderar varmt att kontakta någon av våra jurister så att ni kan prata vidare om just er situation och utifrån det ni vill uppnå.

Hoppas att ni fått viss vägledning i er fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2628)
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?
2020-05-23 Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

Alla besvarade frågor (80231)