När gäller förvaltningslagen?

när gäller förvaltningslagen för fristående verksamheter så som förskola och skola

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Förvaltningslagen [FL] är i sin helhet tillämplig vid handläggning av "ärenden" hos statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter (och i vissa fall även domstolarna) (1 § första stycket FL). Några frågor som redan där behöver utredas är alltså vad ett ärende är, vad handläggning är, samt vilka myndigheter som träffas av bestämmelsen. Jag kommer besvara dessa frågor nedan. Det finns även några undantag till huvudregeln om lagens tillämplighet, vilket jag också kommer gå igenom i mitt svar.

Vilka organ träffas av förvaltningslagen?

I princip träffas alla Sveriges offentliga organ av förvaltningslagen utom riksdag, regering samt regions- och kommunfullmäktige. (Statligt eller kommunalt ägda bolag behöver inte tillämpa förvaltningslagen.) Det innebär att såväl kommunala grundskolor som stora rikstäckande förvaltningsmyndigheter behöver tillämpa förvaltningslagen i delar av deras verksamheter i den mån lagen kräver det (prop. 2016/17:180 s. 286). 

Skillnaden mellan ärendehandläggning och faktisk verksamhet

Som jag nämnde inledningsvis behöver däremot förvaltningslagen bara tillämpas vid "handläggning av ärenden", och alltså inte i varje verksamhetsdel.  Ett ärende brukar juridiskt beskrivas som den del av förvaltningsmyndigheternas verksamhet som leder till någon form av beslut. Ett exempel på ett ärende är lärares betygsättning av elever i skolan; då betyget fastställs genom beslut behöver förvaltningslagens bestämmelser iakttas vid bestämmande (handläggning) av betyget. Ett annat exempel på ärendehandläggning i skolan är när en rektor behandlar en mobbningsanmälan (se rättsfallet RÅ 1997 ref. 26). Motsatsen till ärenden kallas regelmässigt för "faktisk verksamhet" och avser till exempel  lektionsundervisning i skola, brandmäns eldsläckning och läkares kirurgiska ingrepp. Sådan verksamhet utmynnar ju inte i något beslut, och därmed behöver förvaltningslagens bestämmelser inte följas (med ett undantag som jag kommer till strax).

Om det är oklart huruvida viss verksamhet ska anses vara ett förvaltningsrättsligt ärende eller faktiskt verksamhet måste en bedömning göras i den enskilda fallet. Särskilt bör det då beaktas vem som vänder sig till den aktuella myndigheten och på vilket sätt, vad verksamheten mynnar ut i och hur författningsreglerna ser ut på det aktuella området. 

Några undantag från förvaltningslagens tillämplighet

Vissa delar av förvaltningslagen (t.ex. regler om partsinsyn och jäv) behöver inte tillämpas vid handläggning av ärenden vars beslut kan laglighetsprövas på kommunalrättslig väg (2 § FL). Detta gäller beslut som fattas inom kommunerna (till exempel av en kommunal nämnd, se 13 kap. 1-2 §§ kommunallagen) och är därför inte särskilt intressant i detta sammanhang. Förvaltningslagen behöver i stora delar heller inte tillämpas i brottsbekämpande verksamhet (3 § FL), men inte heller detta undantag är särskilt intressant i sammanhanget. Ett betydelsefullt undantag som däremot kan bli aktuellt hos varje myndighet, är det om att förvaltningslagen inte ska tillämpas om regler i annan lag eller förordning avviker från förvaltningslagen (4 § FL). På grund av denna regel kan alltså bestämmelser i exempelvis skollagen eller skolförordningen sätta förvaltningslagens regler ur spel.

Grunderna för god förvaltning måste alltid följas!

Det finns hur som helst regler i förvaltningslagen som måste följas av myndigheterna även när de utövar faktisk verksamhet (1 § andra stycket FL). Dessa regler kallas i lagen för "grunderna för god förvaltning", och står utskrivna i 5-8 §§ FL. I dessa bestämmelser framgår det till exempel att myndigheterna måste förhålla sig sakliga och opartiska (5 § andra stycket FL), att myndigheterna har en serviceskyldighet gentemot enskilda (6 § första stycket FL) och att myndigheterna måste vara tillgängliga för kontakter med enskilda (7 § första stycket FL). Mot bakgrund av detta kan man alltså till exempel dra slutsatsen att lärare även under lektionsundervisning måste vara sakliga och opartiska, trots att lektionsundervisning inte utgör ärendehandläggning. 

Så vad gäller?

Förvaltningslagen gäller i sin helhet bara vid handläggning av förvaltningsärenden, vilket kort sagt är den del av myndigheternas verksamheter som utmynnar i beslut. De regler i förvaltningslagen som beskriver grunderna för god förvaltning (5-8 §§) gäller däremot i varje del av myndigheternas verksamhet. Om det finns avvikande regler i någon annan lag/förordning tillämpas dessa framför förvaltningslagen. 

Jag hoppas att jag har kunnat ge klarhet i vad som gäller.

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000