När får man ut sitt arv?

Hej.

Min far är har gått bort för många år sen. Även farfar. Snart kommer troligtvis min farmor att gå samma öde till mötes. Hur sköts frågor angående arvet? Vill helst ej ha något att göra med min faster. Sköts sånt per automatik?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur själva processen av arvsfördelningen kommer att se ut vid din farmors eventuella bortgång, samt hur möjligheterna ser ut för dig att avstå från att närvara med din faster under denna process. Jag har i frågan utgått ifrån att enbart du och din faster är arvtagare med hänsyn till den information jag har fått angiven i detta fall. När det kommer till frågor om arv/testamente är det ärvdabalken, nedan benämnd som ÄB (1958:637), som är tillämplig lag.

Dödsboet

När en person dör övergår denne juridiskt sett från en fysisk person till ett dödsbo (juridisk person) vars existens varar till dess att arvskiftet är fullgjort. I detta dödsbo ingår både du och din faster som dödsbodelägare, eftersom ni båda två har omedelbart rätt till arv efter din farmors död (2 kap. 1 § första och andra stycket ÄB). Först när dödsboet avvecklas kan dödsbodelägarna få ut sitt arv från den avlidne.

Avvecklingen av dödsboet kan delas in i tre faser.

1. Bouppteckningen

Bouppteckningen är en handling som listar den avlidnes tillgångar och skulder. Denna handling legitimerar själva dödsboet och vem som har rätt att företräda det. Bouppteckningen ska som huvudregel förrättas inom tre månader från det att dödsfallet inträffade och skickas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallets inträffande (20 kap. 1 § första stycket ÄB samt 20 kap. 9 § första stycket ÄB). Vad denna bouppteckning ska innehålla framgår av 20 kap. 3 § första stycket ÄB. Bouppteckningen kan dödsbodelägarna inte själva förrätta utan det måste vara två utomstående personer (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Dessa två personer utses av bouppgivaren, den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet, som även har i uppgift att lämna uppgifter om dödsboet (20 kap. 6 § första stycket ÄB). De två personerna som utses av bouppgivaren borde vara två kunniga personer inom just arvsrätt för att processen ska gå så korrekt och smidigt till som möjligt. Här ska även en förrättningsdag med avseende till bouppteckningen äga rum där både du och din faster kallas in, eftersom ni båda är dödsbodelägare. Denna måste du inte närvara på, utan vad du istället kan göra är att skriva under ett kallelsebevis och därmed intyga att du är kallad till förrättningen men att du inte avser att närvara (20 kap. 3 § andra stycket ÄB). Är du vidare intresserad av denna fas i dödsboavvecklingen kan du läsa mer om bouppteckning på Skatteverkets rättsliga vägledning.

2. Dödsboförvaltningen

Efter det att bouppteckningen har förrättats och själva förrättningsdagen har ägt rum går man vidare till dödsboförvaltningen. Som tidigare nämnt är huvudregeln att dödsbodelägarna är de personer som har i uppgift att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Exempel på när detta kan komma att behövas är då bostaden behöver säljas och räkningar ska betalas. Återigen är det inte ett måste att dödsbodelägarna åtar sig detta ansvar, utan dödsbodelägarna kan lämna in en ansökan till tingsrätten om förordnande av en boutredningsman (19 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta förutsätter dock att dödsbodelägarna gemensamt lämnar in ansökan. Om detta är något som du helst vill undvika kan du (beroende på hur relationen med din farmor ser ut) ta upp frågan om ett testamente där man anger en viss person som ska förvalta egendomen, en så kallad testamentsexekutor. Liksom de två förrättningspersonerna borde även testamentsexekutorn vara en kunnig person inom rättsområden som juridik men även ekonomi. Detta då hen i de flesta fall måste kontakta banker, försäkringsbolag och eventuella myndigheter angående den avlidnes tillgångar, skulder, prenumerationer och liknande.

3. Arvskifte

Arvskiftet är ett civilrättsligt avtal mellan dödsbodelägarna om hur den avlidnes tillgångar ska fördelas mellan dem, i framtida fall blir detta då mellan dig och din faster. Huvudregeln här är att arvingar och testamentstagare förrättar arvskiftet (23 kap. 1 § första stycket ÄB). Innan själva arvet skiftas till dig och din faster måste eventuella skulder och begravningskostnader betalas. I detta avtal kan dödsbodelägarna fritt avtala om vilka tillgångar som ska tillfalla vem, under förutsättning att dödsbodelägarna är överens. Återigen finns här en möjlighet för dig som dödsbodelägare att begära att tingsrätten ska utse en skiftesman som förrättar arvskiftet (23 kap. 5 § första stycket ÄB). Värt att anmärka här är att skiftesmannens arvode och ersättning ska betalas ur dödsboet. Denna skiftesman kan även vara boutredningsman.

Sammanfattning/Hur du kan gå vidare med din fråga.

För att ge ett kortfattat svar på din fråga så är processen att få ut sitt arv rätt så omfattande och kan ta flera månader, beroende på hur stora tillgångar och skulder som den avlidne lämnar efter sig. Utifrån den information du har angett i frågan har jag tolkat det som att du helst vill undvika kontakt med den andra dödsbodelägaren (din faster). Vad du kan göra i sådana fall är att redan innan dödsfallet (beroende på hur din relation ser ut med din farmor) försöka komma överens om att upprätta ett testamente där det föreskrivs att exempelvis en begravningsbyrå eller en familjerättsjurist sköter hela processen. Då är ditt ansvar som dödsbodelägare begränsat till att skriva under handlingarna i dödsboavvecklingen. I detta avseende rekommenderar jag dig starkt att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/boka

Är du för övrigt intresserad av att läsa vidare angående dödsfall och arv samt hur ansökningarna som tagits upp i ovanstående stycken går till finns nyttig information att hitta på Sveriges domstolar.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000