När får barn själva bestämma i frågor som rör boende?

2020-12-30 i Barnrätt
FRÅGA
Mina barn bor hos deras pappa varannan vecka, och dom trivs inte alls där hemma.Igår försökte dom berätta för han om deras känslor och hur dom mår. Men hann vara säga att dom inte känner sig älskade så blev han arg, och började skrika och kastade iväg ett glas som kunde träffat en av tjejerna i ansiktet.Dom vill absolut inte vara kvar där men dom får inte komma hem till mig. Barn ska inte behöva vara rädda för en förälder. Vad kan jag göra och vad har mina barn för rättigheter när det kommer till var dom ska bo. Dom är 14 år.Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst beklagar jag situationen du och dina barn befinner er i. Jag hoppas att nedanstående svar kommer vara till någon hjälp.

Av dina omständigheter tolkar jag att din fråga berör vilka rättigheter dina barn har i boendefrågor, var de ska/får/måste bo men även hur du eventuellt skulle kunna få till en ändring boendesituationen. För att besvara dina funderingar kommer jag därför använda mig av föräldrabalken (nedan förkortad FB).

Barnets boende
Av dina omständigheter att döma tolkar jag det som att du och barnens pappa har gemensam vårdnad om dem, vilket jag hädanefter kommer utgå ifrån i mitt fortsatta svar.

Barnets vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga angelägenheter
Det som inledningsvis bör framhållas är att den förälder som har vårdnaden om barnet har rätt att bestämma var barnet ska bo. När barnet fyller 18 år tillfaller en absolut rättighet för barnet att själv bestämma var denne vill bo. Det beror på att barnets vårdnadshavare fram tills dess har en rätt och skyldighet i att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska dock i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Står barnet under vårdad av två vårdnadshavare ska vad som ovan sagts gälla dem tillsammans (6 kap. 13 § stycke 1 FB).

Det innebär alltså att det är upp till både dig och barnens pappa att fatta beslut och bestämma i frågor som rör deras personliga angelägenheter. Eftersom barnen är 14 år bör större hänsyn tas till deras önskemål och synpunkter i ert beslutsfattande som vårdnadshavare på grund av deras ålder och eventuella mognad. Växelvis boende som ni för tillfället verkar ha får bedömas vara lämpligt och möjligt om gemensam vårdnad föreligger i kombination med en god samarbetsförmåga föräldrarna emellan samt att boendena ligger förhållandevis nära varandra.

Få hjälp med att besluta i frågor som rör barnets boende
Vidare bör framhållas att föräldrarna får avtala om barnets boende, men avtalet är endast gällande om det är skriftligt och godkänts av socialnämnden (6 kap. 14 a § stycke 1 FB). Om du och deras pappa inte lyckas komma överens om barnens boendefråga kan rätten på talan av dig besluta om vem barnen ska bo tillsammans med (6 kap. 14 a § stycke 1 FB). För att väcka en sådan talan behöver du ansöka om stämning hos tingsrätten och yrka på att domstolen ska bestämma hos vem barnen ska bo.

Principen om barnets bästa ska alltid vara avgörande
I beslut som rör ett barns vårdad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap. 2 a § stycke 1 FB). Det innebär att rätten inte får ge något annat intresse företräde. Andra intressen får dock beaktas vid en helhetsbedömning. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa ska vikt fästas särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § stycke 2 FB). Härvid ska hänsyn som nämnt också tas till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § stycke 3 FB).

Barnets rätt till umgänge med den andre föräldern
Observera dock att om rätten beslutar om att barnen ska bo med dig, så har barnen fortfarande rätt till umgänge med den föräldrar som det inte bor tillsammans med. Sådant umgänge kan ske genom att barnen eller föräldern träffar varandra eller genom att de har någon annan form av kontakt (6 kap. 15 § stycke 1 FB). Detta ansvarar båda föräldrarna i så fall för (6 kap. 15 § stycke 2 FB). Skulle detta inte vara önskvärt blir det istället en fråga om umgänge och vårdnad.

Sammanfattning
Barn under 18 år har ingen absolut rätt att bestämma över sin boendesituation. Det är upp till barnets vårdnadshavare att bestämma och besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska dock ökad hänsyn tas till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär för er del att det är du och barnens pappa som bestämmer kring barnens boendesituation. Mot bakgrund av att barnen är 14 år gamla bör mer hänsyn tas till deras egna åsikter och önskemål.

Som vårdnadshavare kan ni avtala om barnens boende. Skulle ni inte lyckas komma överens kan rätten på talan av dig eller er båda, besluta om vem barnen ska bo tillsammans med. Rättens beslut ska grundas på principen om barnets bästa. Skulle rätten i ditt fall besluta att barnen ska bo med dig, så har barnen trots detta fortsatt rätt till umgänge med sin pappa som de i så fall inte bor med.

Råd om hur du kan gå vidare med ditt ärende
Mitt första råd på hur du kan gå vidare med ditt ärende är att ta kontakt med din kommuns familjerättsenhet. De kan hjälpa till att få dig och barnens pappa att samarbeta och komma fram till en lösning på boendesituationen. Vid ett sådant samtal deltar en eller två familjerättssekreterare, vilka även leder samtalet. Observera dock att ni båda behöver vara villiga att delta i ett sådant möte. Skulle ni komma fram till en lösning skrivs ett avtal som i så fall godkänns av socialnämnden. Avtalet blir då lika gällande som en rättslig dom.

Mitt andra råd till dig är att vända dig till tingsrätten för att få rätten att besluta hos vem barnen ska bo. Det tingsrätten i ett sådant fall vanligtvis gör är att begära av familjerättsenheten att göra en utredning kring barnens boende, vårdad och umgänge för att kunna fatta ett beslut om vad som blir bäst för barnen.

Jag hoppas du fick svar på dina funderingar och att ni kommer komma till en lösning som är bäst för barnen. Skulle du vara i behov av ytterligare juridisk rådgivning kan du ta kontakt med någon av våra duktiga jurister på Lawline. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se alternativt ringa 08-533 300 04 mån-fre mellan klockan 10-16.

Jag får önska dig god fortsättning och ett gott nytt år.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91320)