När får barn gå själva till stranden?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Vid vilken ålder får barn gå själva till stranden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inte i lag angivet vid vilken ålder ett barn ensamt får gå till stranden. Däremot framgår av 6 kap 1 § föräldrabalken (FB) att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska enligt bestämmelsen behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Enligt 6 kap 2 § föräldrabalken har den som har vårdnaden om ett barn ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 6 kap 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter, samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för annan ska vårdnadshavaren svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Av följande bestämmelser kan anses följa att vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för ett barn men att barnet med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter får större utrymme att medbestämma. En förälder som låter ett yngre barn gå ensamt till stranden kan sannolikt anses ha brustit i sin tillsyn. Det är inte möjligt för mig att besvara din fråga mer konkret. I stället får du, med beaktande av bland annat barnets ålder och utveckling ta ställning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88366)