När blir vi sambos? Hur förhåller sig ett testamente till en bodelning?

Jag har varit tillsammans med en man i 1 1/2 år. Har min egen hyresrätt kvar där jag är skriven och där jag har mina möbler och tillhörigheter. Men jag har bott hos honom ca 90 % av tiden i ca åtta månader. Min fråga är när vi räknas som sambos? Är det redan nu p g a dygnsvilan eller är det först när jag mantalsskriver mig hos honom? Frågan har kommit upp eftersom han nyss bytt bil. Den står på honom. Enligt sambolagen är den väl till hälften min om vi räknas som sambos? Han har ett testamente till sina barn men detta gäller väl bara vid dödsfall?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Enligt 1 § sambolagen räknas ni som sambor från det att ni ”stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. En tumregel enligt svensk praxis är att ett samboförhållande anses föreligga först efter sex månaders sammanlevnad. Bedömningen sker dock utifrån en helhetsbild. Ni måste ha en gemensam avsikt att stadigvarande bo tillsammans i mannens bostad för att ett samboförhållande ska anses föreligga. Vart man är folkbokförd kan vara ett indicium som talar för att man stadigvarande fortfarande tänker bo på den ena eller andra platsen, men folkbokföringsadressen är inte utslagsgivande. Detsamma gäller var man har sina tillhörigheter. Har du fortfarande inte för avsikt att stadigvarande bo hos mannen du är i relation med, har ni inte ett samboförhållande även om du vistas där 90% av din tid.

För att bilen till hälften ska anses vara din måste flera förutsättningar vara uppfyllda:

1, Ni måste med hänsyn till omständigheterna klassificeras som sambor enligt 1 § sambolagen.

2, Bilen måste ha förvärvats med bådas avsikt att den ska utgöra samboegendom. Dvs. att den ska användas till förmån för båda parter i er samborelation, se 3 § sambolagen.

3, Om bilen köpts för pengar som mannen du träffar erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkor att pengarna ska vara mannens enskilda – är bilen också enbart mannens, se 4 § sambolagen.

4, Har ni upprättat ett skriftligt och undertecknat avtal som föreskriver att sambolagens regler om likadelning inte ska gälla vid bodelning, utan att var och en äger sitt, kommer halva bilens värde inte heller anses vara din egendom, se 9 § sambolagen.

5, om det med hänsyn till omständigheterna t.ex. samboförhållandets längd eller syftet bilen införskaffades, skulle vara oskäligt med en hälftendelning, har du heller inte rätt till halva bilens värde, se 15 § sambolagen.

6, Är ni sambos enligt 1 § sambolagen och bilen anses utgöra gemensamt bohag enligt 6-7 §§ sambolagen, är bilens halva värde vid en bodelning mycket riktigt en del av din förmögenhet, se 14 § sambolagen. Bilens värde är dock inte detsamma som bilens inköpspris. Värdet är bilens marknadsvärde vid dagen för samboförhållandets upphörande. Är bilen vid bodelningen inte slutbetald ska först skulderna täckas av annan samboegendom. Det innebär t.ex. att om samboegendomen totalt uppgår till ett värde av 100 000 kr. Bilen utgör 70 000 kr av dessa 100 000 kr. På bilen finns en kredit på 10 000 kr. Av de 30 000 kr av samboegendomen som inte är att hänföra till bilen tas 10 000 kr för att täcka skulden. Den totala samboegendomens värde blir nu 90 000 kr istället för 100 000 kr. Dessa 100 000 kr ska delas lika enligt 12-14 §§ sambolagen. Samboegendomen och bodelningen sker alltså som en helhet och inte genom en delning av värdet var sak för sig.

Som du skriver gäller ett testamente först vid din partners död. Om din partner i ett testamente har föreskrivit att just bilen ska tillfalla barnen vid bortgång, kan den omständigheten tala för att bilen ska hamna på makens lott och inte på din. I sådana fall får din partner bilen men du får annan egendom eller pengar som motsvarar halva bilens värde. Du kommer alltså inte drabbas av någon ekonomisk förlust p.g.a. testamentet. En annan aspekt är dock att testamentet kan inverka på bedömningen enligt 3 § sambolagen. Talar testamentet för att ni inte haft som gemensam avsikt att förvärva bilen för båda sambors bruk kan bilen komma att klassificeras som enskild egendom. Är bilen enskild egendom kommer den anses vara din partners till 100 % och vid en bodelning kan du då inte kräva halva värdet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning