FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag20/03/2018

När blir det personligt ansvar för en styrelseledamot i ett aktiebolag?

Hej,

När träder personligt ansvar in för en styrelseledamot i ett aktiebolag?

tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (ABL)

Jag kommer att dela upp din fråga i olika delar. Den första delen behandlar när personligt ansvar träder in för styrelseledamöter i aktiebolag och den andra delen behandlar tidpunkterna för ansvaret.

Personligt ansvar för styrelseledamot

Personligt ansvar för en styrelseledamot inträder när styrelsen har underlåtit att:

upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning sammankalla en första kontrollstämma, eller ansöka hos tingsrätten att bolaget ska gå i likvidation


Om styrelsen försummar någon av nämnda skyldigheter ansvarar styrelseledamöterna solidariskt, alltså tillsammans, för de förpliktelser som uppkommer för bolaget efter det att styrelsen senast skulle ha vidtagit den åtgärd som den inte har vidtagit (25 kap. 18 § ABL),

Tidpunkt för kontrollbalansräkning

En kontrollbalansräkning ska genast upprättas och styrelsen ska låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning:
1. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller
2. När det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran. Det innebär att kontrollbalansräkning ska upprättas när det vid ett (misslyckat) utmätningsförsök har visat sig att bolaget saknar tillgångar (25 kap. 13 § ABL)

Normalt anses ett par veckor vara vad som ryms inom genast, men i förarbeten har upp till 2 månader angetts som bortre gräns. Vilken för tidsutsträckt som kan vara tillåten, det vill säga rymmas inom begreppet "genast" i det enskilda fallet, är beroende av företagsspecifika förutsättningar såsom företagets storlek och naturen av företagets verksamhet (komplex, global spridning etc.)

Tidpunkt för första kontrollstämman

När en kontrollbalansräkning har upprättats ska styrelsen snarast utfärda kallelse till en bolagsstämma (25 kap. 15 § ABL). Tidpunkten för när detta ska göras varierar men ungefär runt tre-fem veckor är nog okej.

Tidpunkt för beslut om tvångslikvidation
Domstolen ska besluta att bolaget ska gå i likvidation om det bland annat inte hålls en andra kontrollstämma inom den 8 månader från den första kontrollstämman eller om kontrollbalansräkningen inte har granskats av bolagets revisor m.m. En sådan begäran ska styrelsen i bolaget ansöka om inom två veckor från den andra kontrollstämman. Om det inte har hållits en andra kontrollstämma från den tidpunkt då den andra kontrollstämman skulle ha hållits (25 kap. 17 § ABL)

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000