När blir det förstärkta laglottsskyddet tillämpligt?

2017-09-25 i Laglott
FRÅGA
Jag har fått en gåva (fastighet) av min far 2015 där det framgår enligt gåvobrev att gåvans värde är 858 000 kr enligt värdering av mäklare och att gåvan inte skall räknas som förskott på arv.I gåvobrevets villkor framgår det att gåvogivaren skall få nyttja gåvan under gåvogivarens livstid. Det har inneburit att min far har bott kvar i fastigheten tills han gick bort och betalat driftkostnaderna (hyra) under tiden. Jag har skött allt annat som hör till att äga en fastighet.Bodelningen är klar och registrerad av Skatteverket.Inför kommande arvsskifte påstår en bröstarvinge (systerdotter) att gåvans värde skall räknas från gåvogivarens bortgång p.g.a att gåvogivaren har haft fastigheten i besittning och att förstärkt laglottskydd gäller. Marknadsvärdet på fastigheten är ca 10-15% högre i dagens värde vilket skulle innebära att hennes laglott är kränkt.Vad är det som gäller?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken, du hittar den här.

Förstärkt laglottsskydd

Det förstärkta laglottsskyddet blir tillämpligt om din far gav fastigheten till dig under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till sitt syfte är att likställa med arv genom testamente. Regeln kom till för att förhindra att arvlåtaren kringgår laglottsreglerna genom att ge bort gåvor innan bortgång istället för att skriva ett testamente. Det krävs ingen avsikt från din fars sida att kringgå laglottsreglerna för att regeln ska bli aktuell (se 4 kap 7 § ärvdabalken).

Har det skett en gåva?

Först och främst uppkommer frågan om det föreligger en gåva överhuvudtaget. I ditt fall finns det inga tvivel kring denna fråga, eftersom det rör sig om en typisk gåva där du fått en fastighet och det verkar finnas ett giltigt gåvobrev.

Kan gåvan jämställas med testamente?

Nästa förutsättning är att gåvan kan jämställas med testamente, dvs att den skett för dödsfalls skull. Här skiljer lagen på två typer av fall:

- gåva under sådana omständigheter att den är att jämställa med testamente

- gåva på sådana villkor att den är att jämställa med testamente

Under sådana omständigheter

De omständigheter som kan tala för att gåvan ska jämställas med testamente är att den skett på givarens dödsbädd, under dennes sista sjukdom eller vid ett tidigare tillfälle om syftet då kan antas kan ha varit att ordna framtida arv. Det får dock inte ha förflutit alltför lång tid mellan gåvan och din fars bortgång. Att du fick gåvan 2015 kan ses som ett testamente beroende på omständigheterna som rådde då, till exempel om din far var allvarligt sjuk eller inte. Skulle du ha fått fastigheten under någon av dessa omständigheter kan det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras.

På sådana villkor

Villkor som kan tala för att gåvan ska jämställas med testamente är förbehåll om att givaren får nyttja egendomen under sin resterande livstid, vilket har föreskrivits i ert gåvobrev. Att det dessutom är skrivet att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan tyda på att det funnits en tanke att ordna den framtida arvsfördelningen. Förmodligen kommer den förstärkta laglottsregeln anses tillämplig på grund av dessa villkor.

Undantag?

Undantag från det förstärkta laglottsskyddet kan göras om det finns särskilda skäl. Ett exempel på sådant särskilt skäl är om du fått fastigheten som ersättning för arbete du har utfört åt din far. Skulle så vara fallet ska denna regel inte tillämpas, utan då ska laglotten beräknas utifrån din fars faktiska kvarlåtenskap.

Beräkning av laglott vid förstärkt laglottsskydd

När det förstärkta laglottsskyddet är tillämpligt ska värdet av gåvan läggas till kvarlåtenskapen och sedan beräknas varje bröstarvinges laglott. Det är fastighetens marknadsvärde vid arvsskiftet som gäller, dvs 858 000 + de 10-15 % som värdet ökat med. Har du gjort investeringar i fastigheten som orsakat värdeökning borde du kunna få avräkna dessa. För att övriga bröstarvingar ska få ut sin laglott krävs att de påkallar jämkning av gåvan, precis som om det varit ett testamente som kränkt rätten till laglotten.

Sammanfattning

Det finns alltså faktorer som talar för att din systerdotter har rätt i att det förstärkta laglottsskyddet gäller. Samtidigt kan det finnas argument för motsatsen beroende på de omständigheter som förelåg vid gåvan. Skulle det förstärkta laglottsskyddet vara tillämpligt krävs att bröstarvingarna påkallar jämkning för att gåvans marknadsvärde vid arvsskiftet ska läggas till kvarlåtenskapen vid beräkning av laglotten.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha mer kvalificerad hjälp kring detta är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå, här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94371)