När beslutar man om ensam vårdnad?

Föräldrarna har skrivit på om delad vårdnad, men bor inte längre ihop. Barnet är 2 år. De har haft svårt att enas och har skrivit ett avtal med stöd av familjerätten , som löpte ut 1 april. Mamman hävdar nu att pappan inte ska få ha barnet hos sig därför att han är olämplig och det är osäkert hos honom. Hon stödjer sig på att han haft inbrott i sin lägenhet och åkt fast för fortkörning och mist KK. Hon säger att hon ska gå till rätten för att de inte kommer överens. Han vill och kan inte bara åka dit och hämta barnet för det blir bara bråk. Nu svarar hon inte ens på sms . Pappan är förtvivlad och längtar efter sin dotter. Vet inte vad han har rätt till, Kan en mamma bara göra så här? Har jag som farmor inte heller rätt att träffa mitt barnbarn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller beslut som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Utgångspunkten för beslutet om vem som ska ha vårdnaden om dottern ska alltså vara vad som är bäst för barnet. I allmänhet ses det som barnets bästa att få ha kontakt med och ha en relation till båda sina föräldrar. Gemensam vårdnad är generellt sett vad som anses bäst för barnet, men i situationer där föräldrarna är så osams att det påverkar barnet negativt kan det vara bättre att besluta om ensam vårdnad. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, detta enligt 6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken.

Kan mamman få ensam vårdnad?
Det mamman menar när hon säger att hon ska ”gå till rätten” är antagligen att hon tänker ansöka om ensam vårdnad om dottern, vilket man kan göra om man anser att den andra föräldern inte är lämpad till att vara vårdnadshavare för barnet, se 6 kap. 5 § föräldrabalken. Huvudregeln är att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad och tillsammans besluta kring frågor som rör barnet. I det fall där föräldrarna inte kan enas kring hur vårdnaden ska se ut för barnet gör rätten en bedömning och kan antingen besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Vid en sådan bedömning har jag svårt att tro att en fortkörning och inbrottet skulle medföra att din son bedöms som olämplig vårdnadshavare. Däremot kan svårigheterna för föräldrarna att samarbeta få betydelse i domstolens bedömning i vårdnadsfrågan. Som sagt är utgångspunkten att delad vårdnad är det bästa för barnet och därför krävs det att föräldrarnas samarbetssvårigheter är så pass stora att det framstår som omöjligt att situationen kan lösas för att domstolen ska besluta om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Om det i din sons fall skulle gå så långt att vårdnadsfrågan måste prövas av domstol och domstolen bedömer att ensam vårdnad är det bästa för dottern är det därmed inte sagt att vårdnaden automatiskt skulle tillfalla mamman. Även där gör domstolen en prövning av vad som är bäst för barnet.

Dotterns rätt till umgänge med sin pappa
Även om domstolen beslutar om ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med den andre föräldern enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med, ska den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som främjar umgänget. Mamman är alltså skyldig att se till att dottern kan träffa sin pappa. Viktigt att understryka är dock att umgängesrätten är en rätt för barnet att umgås med sina föräldrar, inte en rätt för föräldrarna att träffa sitt barn. Då dottern är så liten utgår man dock ifrån att hennes vilja är att få umgås med både sin mamma och pappa, och därför är mamman skyldig att uppfylla denna vilja. En förälder som aktivt motverkar att barnet får träffa den andre föräldern kan till slut förlora vårdnaden eller rätten att ha barnet boende hos sig.

Kan mamman göra såhär?
Svaret på din fråga om mamma kan göra såhär blir därför nej, mamman kan inte fortsätta att hålla dottern borta från sin pappa. Även om mamma i framtiden skulle få ensam vårdnad om dottern har dottern alltid rätt till umgänge med sin pappa och då är mamman skyldig att samarbeta för att umgänget ska bli möjligt.

Mitt råd är att föräldrarna återigen tar hjälp av familjerätten och utnyttjar möjligheten till samarbetssamtal för att försöka komma fram till den lösning som är bäst för dottern. Kan föräldrarna fortfarande inte lösa vårdnadsfrågan kommer frågan att tas upp i domstol. För att få saken prövad i domstol ansöker man om stämning hos tingsrätten. Tingsrätten kan då besluta i frågor som rör vårdnad av barnet, barnets boende och barnets rätt till umgänge. Om mamman fortsätter att hålla dottern borta från sin pappa rekommenderar jag att han tar kontakt med en familjerättsjurist.

Gällande din rätt som farmor att träffa ditt barnbarn
Enligt 6 kap. 15 § 3 st. föräldrabalken är en vårdnadshavare ansvarig för att barnets behov av umgänge med personer som står barnet särskilt när tillgodoses så långt möjligt. Föräldrar är alltså ansvariga för se till att barnet kan upprätthålla en relation till ”annan särskilt nära” person. Annan nära person kan vara t.ex. mor- eller farföräldrar till barnet. Om sådan särskilt nära person vill utkräva umgängesrätt med barnet i fråga krävs att socialnämnden väljer att föra talan om detta i domstol. Socialnämnden är i regel särskilt försiktiga med att väcka sådan talan. Det är alltså ganska svårt för dig som farmor att utkräva umgänge med ditt barnbarn. Men som sagt bedömer jag din sons möjligheter till någon form av umgänge med sin dotter som goda och på så sätt kommer ju även du kunna få träffa ditt barnbarn.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000