När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?

Hej!

Jag arbetar som konstnär och jobbar ibland med att inkludera karaktärer från kända serier eller filmer i mina bilder.

Jag kan exempelvis måla av en karaktär från en film tillsammans med en replik från filmen och inkludera detta i en bild. Dessa bilder görs sedan till posters och säljs av mig, strider detta mot upphovsrätten?

Bilderna är inte exakta avmålningar utan de är lite förvrängda för att passa min distinkta stil, och jag har förstått det som att så länge jag som konstnär tillför något nytt till värdet så är det okej, men det är detta jag vill ha hjälp med att klargöra!

Hoppas ni kan hjälpa mig!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän utgångspunkt

I detta svar kommer jag redogöra för vilka krav som föreligger för upphovsrättsintrång, vilka undantag som finns och vad som beaktas vid bedömningen. Slutligen avgörs upphovsrättsliga frågor dock alltid från fall till fall i domstol.

När föreligger upphovsrättsintrång?

Upphovsrättsintrång kan föreligga om någon utan upphovsmannens samtycke framställer exemplar för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Detta gäller indirekt såväl som direkt och oaktat om framställan sker tillfälligt eller permanent (2 § upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätten innefattar även immateriella skydd såsom rätten för upphovsmannen att namnges vid framställande av dennes verk (3 § URL). Framställande av konstverk för privat bruk hindras i regel inte av upphovsrätt, men eftersom du försäljer dina verk är detta undantag inte aktuellt (14 § URL).

En förutsättning för att upphovsrättsintrång ska föreligga är att det verk som avbildats uppnår kvalifikationskraven för skydd, så kallat "verkshöjd". Det vill säga att de seriefigurer du nyttjar måste anses vara sådana skapade verk av tillräcklig originalitet för att skyddas av upphovsrättslagen. Det får tas för sannolikt att de nyttjade figurerna uppnår sådan verkshöjd (jfr 1-2 §§ URL och för vidare läsning se bland annat NJA 2009 s. 159 och Infopaq C-5/08).

Bearbetat verk kontra självständigt verk i fri anslutning till skyddat verk:

I detta fall handlar det om nyttjande av ett verk för skapande av ett eget verk, vilket inkluderar fler konstnärliga aspekter än enbart den upphovsrättsskyddade figuren. Fallet fordrar en distinktion mellan bearbetat verk (bearbetning) respektive ett självständigt verk (nyskapelse), varav förstnämnda kan utgöra intrång men inte sistnämnda (se 4 § URL).

I rättsfallet NJA 2017 s. 75 har ett liknande fall bedömts i vilket Högsta domstolen framlade allmänna bedömningsprinciper för ifrågavarande gränsdragning. Fallet angick den relativt omtalade målningen "Svenska syndabockar" där frågan var om målningen utgjorde ett intrång i ett fotoporträtt av den dåvarande misstänkte för mordet på Olof Palme. Domstolen konstaterade att en helhetsbedömning ska göras av det nya verket och att det avgörande är "om det verk som använts som förebild har omvandlats i sådan utsträckning att det har skapats ett nytt och självständigt verk". Helhetsbedömningen grundas i den subjektiva uppfattningen hos allmänheten som betraktare avseende om verket förmedlar ett klart annat budskap än det verk som använts som förebild. Originalverkets "styrka" är avgörande för hur påtagliga skillnader som fordras. Vilket det egna budskapet är saknar avgörande betydelse, men av praxis står relativt klart att även mindre skillnader kan accepteras som självständighetsgrundande angående parodier och travestier av ett originalverk (se NJA 2005 s. 905 om "hallicken Alfons Åberg"). Något förenklat är anledningen att parodier och travestier utan tillräckligt stark koppling till originalverket saknar betydelse.

En ytterligare förutsättning utöver att den egna skapelsen är tillräckligt fristående från originalverket är att även det egna verket uppfyller kraven på verkshöjd, vilka kortfattat nämnts ovan (se 4 § andra stycket URL).

Sammanfattning av och bedömning i detta fall

Utifrån den givna informationen kan ingen djupare bedömning göras. Jag vågar däremot påstå att enbart mindre ändringar för att påskina den egna karaktären eller konstnärliga stilen i sig inte kan konstituera självständighet; ett fristående budskap hos det enskilda verket är en nödvändig förutsättning. Utifrån målet NJA 2017 s. 75 kan utläsas att sådana skillnader som följer naturligt enbart av det faktum att annan framställningsteknik använts inte beaktas i sig som en skiljande faktor. I fallet uttrycktes detta som "Det finns i och för sig skillnader men dessa beror mycket på den teknik som har använts, dvs. utförandet som oljemålning".

Med detta sagt kan jag inte genomföra en mer djupgående eller detaljerad bedömning av ditt fall. Som inledningsvis stadgat sker bedömningen från fall till fall beaktandes de enskilda berörda verken utifrån "allmänhetens uppfattning". Min förhoppning är att de bedömningsgrunder och bestämmelser jag har framlagt kan ge dig god vägledning i frågan om ändock inget slutligt svar. Vid önskan om mer detaljerad rådgivning i just ditt fall rekommenderar jag att kontakta våra anställda jurister här.

Hoppas jag har varit behjälplig och lycka till med ditt artisteri!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”