När är avtal giltigt och hur får man betalt?

2016-07-29 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag har en dotter som lånat 20000 kr. som bor ihop med en annan person.Nu har hon skrivit ett personligt kontrakt att den andra personen ska betala amortering och ränta på detta lån.Jag har bara bevittnat det hela men min fråga är vad händer om den person som ska betala inte gör detta,gäller detta kontrakt rent juridiskt eller är det värdelöst?M.v.h.
SVAR

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Utifrån frågeformuleringen delas Er fråga upp i två delar varav den första är om avtalet är giltigt eller ej och den andra delen är hur Ni går tillväga om den andra personen inte betalar.

Eftersom vi inte har tillgång till handlingarna eller övriga omständigheter blir svaret generellt och får mer anses ha en vägledande funktion än en helt korrekt redogörelse för gällande rätt.

Här bortses från eventuella samboregler som skulle kunna bli aktuella.

Avtalet

Som jag har tolkat Er information så har Er dotter upprättat ett avtal där det anges att motparten ska betala amortering och ränta på ett lån som er dotter tagit.

Utgångspunkten är att Er dotter och motparten, om båda är minst 18 år och vid sina sinnens fulla bruk och inte har förvaltare eller dyl., får ingå ett sådant här avtal och det blir då rättsligt bindande för båda parter.

Givetvis är det så att diverse "formkrav" bör vara uppfyllda, men det är inget krav då avtal kan ingås muntligen. Några av dessa "formkrav" är att parterna undertecknat avtalet, att parterna kan identifieras med namn, personnummer och när avtalet undertecknades o.s.v. Dessa "formkrav" är alltså inte helt juridiska krav utan mer praktiska då de kan krävas för att bevisa det ingångna avtalet och tillvarata Er rätt att kräva betalning vid senare tillfälle.

Problem kan uppstå för det fall att motparten inte erhåller någon faktiskt prestation. Det anges inte i Er frågeställning om motparten får boende eller någon annan sak eller nyttjanderätt i utbyte för att hen betalar amortering och ränta. Om motparten inte erhåller någon motprestation skulle denna kunna invända att avtalet är oskäligt enligt Avtalslagen 36 § och få avtalet jämkat eller dyl. Notera att det inte är säkert att avtalet ens kan anses oskäligt och då kan det inte heller jämkas.

Om betalning inte sker

Skulle motparten vägra att betala enligt avtalet så är det enklaste sättet att Er dotter skickar en faktura med betalningsvillkor, i enlighet med de i avtalet angivna, till personen ifråga. Om betalningsvägran fortsätter förbi avtalat förfallodatum kan Er dotter då gå vidare med ärendet antingen till inkasso eller till kronofogden och därigenom kräva ut sin fordran.

Om motparten bestrider fordringen även hos kronofogden så blir Ni tvungna att gå vidare med ärendet till tingsrätten för att få fastställt i dom att motparten är betalningsskyldig.

Sammanfattning

Avtalet kan vara giltigt beroende på dess utformning och förutsättningarna omkring avtalet, men då vi inte vet om dessa kan vi inte heller med klarhet uttala oss om avtalet är bindande eller ej.

Om avtalet är bindande kan Er dotter gå vidare med ärendet till kronofogden för att få betalt om motparten vägrar betala och i sista hand föra talan om fastställande av betalningsskyldighet i tingsrätten.

Risker

En risk är givetvis att man har missat viktiga villkor i avtalet vilket kan leda till att det blir svårt att utkräva betalning. En annan risk är det tar lång tid via kronofogden och det ändå resulterar i att man inte får några pengar för att gäldenären, d.v.s. den som ska betala, inte har några pengar kronofogden kan ta av. En avslutande risk är också uppenbar och det är at Ni förlorar målet i tingsrätten och blir skyldiga att betala både Era och motpartens rättegångskostnader.

Avslutning

Behöver Ni ytterligare hjälp med att upprätta ett nytt avtal och juridiken kring detta eller har andra frågor så vänligen hör av Er till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88101)