När är 36 § i avtalslagen tillämplig?

2019-11-22 i Avtal
FRÅGA
Redogör innefattande ett exempel för 36 paragraf Avtl.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad säger 36 § avtalslagen?

3 kap. 36 § avtalslagen är en så kallad generalklausul vilket innebär att syftet är att den är allmänt skriven för att kunna tillämpas på flera olika situationer.

Regeln säger att avtalsvillkor som av olika anledningar är oskäliga kan jämkas eller lämnas utan avseende. Villkoren behöver inte ha ansetts oskäliga när det skrevs utan kan även räcka om de anses oskäliga efter att förhållandena exempelvis mellan parterna förändras.

Jämkningen kan gälla vissa villkor som anses oskäliga eller avtalet i sin helhet.

När används 36 § avtalslagen?

I paragrafens andra stycke skrivs att bedömningen av vad som är oskäligt ska främst tas hänsyn till partsförhållandena. Paragrafen används väldigt sällan om det inte föreligger en situation där partsförhållandena är endast lite eller inte alls ojämna. Ett exempel på väldigt ojämlika parter är en konsument å ena sidan med en väldigt underlägsen ställning i förhållande till ett stort företag på andra sidan.

Paragrafen används väldigt restriktivt, vilket innebär att den väldigt sällan används. Det finns inte heller några skriva riktlinjer för vad som innebär oskäligt. Nedan redovisar jag för några situationer där 36 § kan samt har tillämpats.

- Missförhållande mellan parternas förmåner ex. jämkning av en väldigt skevdelning till fördel för ena parten i ett bodelningsavtal och där andra parten inte hade varit i fullt friskt tillstånd för att inse det när delningen gjordes (NJA 1982 s.230)

- Oskäliga förlängningsvillkor av abonnemang ex. gymkort som förlängdes enligt avtalsvillkor trots att kunden inte hade fått någon påminnelse om uppsägning i NJA 2012 s.776 och ett abonnemangsavtal som förlängdes i ett år ifall kunden inte sade upp avtalet två månader innan dess utgång i RH 2011:20.

Andra situationer där paragrafen kan tillämpas är exempelvis,

- om det finns en orimlig proportion mellan kontraktsbrott och påföljd.

- om ena parten förbehåller sig ensam beslutanderätt i en viss fråga.

- om en avtalspart utsätts för diskriminerande behandling. Exempelvis i RH 2019:13 hade en bostadsrättsförening uppsatt ett villkor om att främst personer som fyllt 55 år fick bli medlemmar. Domstolen menade att villkoret endast var baserat på skönsmässig bedömning och att det inte var ett giltigt villkor.

Sammanfattningsvis, 36 § avtalslagen är en generalklausul som används väldigt restriktivt, för att jämka oskäliga avtalsvillkor. Tillämpningen sker främst i situationer där det finns ett väldigt stort missförhållande mellan parterna och den den ena parten har en väldigt överlägsen ställning och med det fått en bättre position i avtalet. Det finns dock inga särskilda riktlinjer för vad som är oskäligt och en argumentation kan alltid göras för huruvida paragrafen ska tillämpas i en viss situation.

Jag hoppas att detta svarade på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll