När anses en statligt anställd jävig?

2017-11-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Jag är statligt anställd och funderar på att privat anlita en jurist som en sökande jag är handläggare till har. Är detta ok eller uppstår jäv?Der skulle i så fall bli så att jag träffar/ har att göra med juristen både vid sökandes ärendegång och privat. Tacksam för svar
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som svar på din fråga kan sägas att nej, du bör inte anses jävig enbart för att du anlitar samma jurist som din "klient" och i det följande kommer jag förklara varför. För statligt anställda gäller jävsreglerna i förvaltningslagen (1986:223). Bestämmelserna om jäv finns i 11-12 §§. I 11 § räknas vissa förhållanden upp som kan utgöra jäv, paragrafen har följande lydelse:

"Den som skall handlägga ett ärende är jävig

1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse."

Av din fråga framgår inget förhållande i punkt 1-4 som skulle kunna vara tillämpligt på dig. Det är möjligtvis femte punkten som skulle kunna bli aktuell i ditt fall, alltså att det finn en särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till din opartiskhet i ärendet. Men den här punkten ska inte tillämpas rutinmässigt så fort någon annan jävsgrund inte är tillämplig. Det måste till en "särskild omständighet", alltså något mer påtagligt för att man ska anses jävig. Det kan t.ex. vara att handläggaren är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Att anlita en jurist som du kommit i kontakt med vid handläggningen bör inte vara ett sådant förhållande. Det kan dock slutligen nämnas att den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne, självmant ska ge det till känna (se 12 § andra stycket). Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?