När aktualiseras straffansvar för medverkan till köp av sexuell tjänst?

Hej

jag har en fråga gällande sexköpslagen.

Om en person som har en kompis köper sex för kompisens räkning. Alltså att personen betalar den prostituerade, hjälper kompisen med pengar är det att anse som främjande av sexuella tjänster och kan då den person som betalar straffas.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om brottet köp av sexuell tjänst

Brottet köp av sexuell tjänst regleras i 6 kap. 11 § Brottsbalken (BrB). Enligt bestämmelsen döms den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning för köp av sexuell tjänst, till böter eller fängelse i högst ett år. Den som i sin tur erbjuder den sexuella tjänsten - säljaren - omfattas inte av straffansvaret.

Vad som avses med ersättning är såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, exempelvis smycken, narkotika m.m. Även den som erbjudit ersättning men sedan inte erlägger denna anses ha skaffat sig sexuella tjänster mot ersättning, om den utlovade ersättningen varit en förutsättning för förbindelsen. Begreppet sexuella förbindelser omfattar främst samlag men även annat sexuellt umgänge avses.

Enligt 6 kap. 11 § stycke 2 BrB klargörs att även situationer där den person som nyttjar den sexuella tjänsten men låter någon annan erlägga ersättningen omfattas av bestämmelsen. Den person som betalar för den sexuella tjänsten straffas dock inte enligt 6 kap. 11 § BrB - då paragrafen enbart avser nyttjaren av tjänsten.

När aktualiseras straffansvar för medverkan till köp av sexuell tjänst?

Medverkan till brott regleras i 23 kap. 4 § BrB. Bestämmelsen gäller avseende alla brottsbalksbrott. Kraven för att medverkan ska anses föreligga är att den medverkande har 1) främjat 2) någon annans otillåtna gärning.

Vad som avses med 1) är att den medverkande främjat gärningen genom råd eller dåd. Med detta brukar förstås att vederbörande gjort något som underlättar eller varit ägnat att underlätta gärningens utförande, alltså på något sätt haft inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning. Här ska tilläggas att främjandet kan vara av nästan obetydande art. I exempelvis NJA 1963 s 574 dömdes en person till ansvar för medverkan till misshandel då denne hållit förövarens rock under gärningen. Detta visar på att det är tillräckligt att styrka någon annan i dennes uppsåt samt att kraven för straffrättsligt ansvar uppenbart är lågt ställda.

Enligt 2) krävs att det föreligger en konkret gärning som utförts av förövaren. Däremot krävs inte att förövaren själv döms för brottet eller ens att denne är känd.

Sammanfattning

Mitt svar på din fråga blir - mot bakgrund av det anförda - att en person som köper sex för sin kompis räkning mycket sannolikt omfattas av brottet medverkan till köp av sexuell tjänst. Kraven för straffrättsligt ansvar är nämligen relativt lågt ställda. Den som döms för medverkan kan komma att straffas mildare än, lika hårt som eller hårdare än gärningsmannen själv. Detta beror på förhållandena kring brottet. Genom medverkan till köp av sexuell tjänst riskerar därmed personen böter eller fängelse i upp till ett år.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo