När aktualiseras brottet försök till sexuella tjänster och vad är risken för att bli påkommen?

FRÅGA
Hur stor är risken att bli åtalad för försök till sexköp om man enbart frågat någon (som inte säljer sexuella tjänster) på nätet om de träffas privat mot betalning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för straffbestämmelsen som gäller för sexköp. Jag kan av naturliga skäl inte svara på "risken att bli påkommen", det är polisens arbete att beivra brott och de har bevisat en god förmåga att bekämpa denna typen av brott.

Din fråga regleras i brottsbalken (Brb).

Inledningsvis kan sägas att alla brott måste begås uppsåtligen om inget annat föreskrivs i lag. Man kan heller inte undgå ansvar enbart på grund av självförvållat rus eller om gärningsmannen genom eget vållande tillfälligt varit från sina sinnens bruk (1 kapitlet. 2 § Brb). Med det menas att man är berusad på alkohol eller tagit narkotika. Det finns olika grader av uppsåt, något jag inte tänker redogöra för ingående här.

Vad säger lagen om att köpa sex?

Enligt 6 kaptilet 11 § Brb ska:

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.

Utifrån paragrafen kan vi läsa ut 2 centrala rekvisit:

Tillfällig sexuell förbindelseMot ersättning

Med rekvisit menar man inom juridiken i princip förutsättningar som måste vara bevisade för att den misstänkte ska kunna fällas för brott. Alla rekvisit måste vara uppfyllda för att man ska kunna fällas för brott.

Tillfällig sexuell förbindelse

Om vi börjar med rekvisitet "tillfällig sexuell förbindelse" har man i förarbetena konstaterat att det rör sig om samlag eller annat sexuellt umgänge (prop. 2004/05:45 s. 150 med hänvisning till prop. 1997/98:55 s. 137). Exempelvis striptease, nakenposering eller nakensällskap inte utgör sexuella förbindelser. Man har däremot i praxis inte prövat den nedre gränsen av sexuell förbindelse, men med hjälp av det sunda förnuftet kan man tänka sig var den gränsen går.

Att förbindelsen ska vara tillfälle innebär inte att man kan inleda en "långvarig sexuell förbindelse", en stamkund till en prostituerad kommer för varje köp betraktas som en tillfällig sexuell förbindelse (prop. 2004/05:45 s. 105 f).

Vi går vidare till ersättningen.

Mot ersättning

Med ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, t.ex. alkohol eller narkotika (prop. 2004/05:45 s. 104). Ersättningen måste troligtvis ha någon form av marknadsvärde, det ska alltså ske en förmögenhetsöverföring. Den parten som lämnar ersättning ska reducera sin förmögenhet medans den som mottar ersättningen ska berika sig.

Enligt andra stycket kan man inte kringgå lagen genom att låta någon annan lämna ersättning för den tillfälliga sexuella förbindelsen. Den som betalar ersättningen i en sån situation kan straffas för medhjälp till köp av sexuell tjänst.

Är det här straffbart i försöksstadiet?

Enligt 6 kapitlet 15 § Brb är försök till köp av sexuella tjänster straffbart enligt 23 kapitlet. För att straffbart försök skall föreligga krävs att någon har påbörjat utförandet av ett visst brott, utan att detta har kommit till fullbordan, och att fara har förelegat för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Försökspunkten är rimligen uppnådd när erbjudandet om ersättning har lämnats.

I rättsfallet RH 2002:16 anförde hovrätten att ett straffbart försök var när ett pris var avtalat, det stod klart för parterna att det rörde sig om ersättning för en tillfällig sexuell förbindelse och den tilltalade hade haft pengarna redo och var på väg till den prostituerades lägenhet. Den tilltalade blev ertappad på vägen dit.

Med din fråga i åtanke så kan jag inte annat än att dra slutsatsen att med "umgås" menas ett kreativt försök att formulera orden: tillfällig sexuell förbindelse. Det fungerar inte att dölja sina intentioner bakom "vardagsspråk", hur bevisvärdering och hur åklagare arbetar i just denna delen tänker jag inte gå in på här. Värt att nämna är att det inte är olagligt att "prata" om att begå brott, det måste som sagt föreligga fara för brottets fullbordan.

Slutsats

Det är inte olagligt att skriva på det sättet som du nämner i frågan, i bedömningen tillmäts ingen betydelse till att personen "inte säljer sexuella tjänster". Som jag anfört ovan är det straffbelagt att försöka köpa sexuella tjänster, det ska dock förhållandevis mycket till innan förfarandet bedöms som försök till köp av sexuella tjänster. Med det sagt så kvarstår faktumet att det är olagligt att mot ersättning skaffa sig tillfälliga sexuella förbindelser, oavsett hur man formulerar det i ett meddelande.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (390)
2021-04-03 Olagligt att ställa sexuella frågor till omyndig?
2021-03-29 Straff för grooming
2021-03-13 Sexuellt ofredande att ta på en äldre flickas bröst
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?

Alla besvarade frågor (91059)