Myndighetsutövande i skolan

FRÅGA
Vad innebär myndighetsutövande i skolan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att förklara vad myndighetsutövning är och därefter kommer jag att redogöra för när myndighetsutövning kan bli aktuell i skolan och vad det innebär.

Vad är myndighetsutövning?

Myndighetsutövning är ett rättsligt begrepp som brukar definieras såhär:

"utövning av en befogenhet att bestämma för en enskild om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande."

Med myndighetsutövning avses alltså beslut och åtgärder som medför rättsverkningar för en enskild person. Dessa rättsverkningar kan antingen vara gynnande (t.ex. beviljande av bidrag) eller betungande (t.ex. beslut att ta ut en avgift). Myndighetsutövning kan således beskrivas som ett uttryck för statens makt över den enskilda individen. Vanligtvis är det offentliga verksamheter som utövar myndighetsutövning men ibland kan det även röra sig om vissa privata aktörer.

Myndighetsutövning i skolan

Skolor, kommunala såväl som privata, utövar myndighetsutövning gentemot elever och i vissa fall gentemot deras vårdnadshavare. Skolornas rätt att utöva myndighetsutövning härrör från skollagen och skolförordningen. För högskolor och universitet gäller emellertid andra bestämmelser, vilka finns främst i högskolelagen och högskoleförordningen.

Den mest framträdande formen av myndighetsutövning som skolor ägnar sig åt är förmodligen betygsättning. (3 kap. 13 § skollagen; SkolL) Förutom betygsättning kan myndighetsutövning inom skolväsendet även te sig i form av beslut om ledighet för en elev (7 kap. 18 § SkolL), befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen (7 kap. 19 § SkolL), samt disciplinära åtgärder för trygghet och studiero (5 kap. 6 § SkolL) med mera.

Skolor behöver beakta offentligrättsliga principer i sin verksamhet. Principerna innebär att skolorna bland annat måste vara sakliga och opartiska. (1 kap. 9 § regeringsformen) Detta är minst lika viktigt när det kommer till skolornas myndighetsutövning. Värt att notera är att skolor också måste följa särskilda regler vid handläggning av ärenden som avser just myndighetsutövning. (29 kap. 10 § SkolL)

Vid myndighetsutövning tillkommer dessutom ett straffansvar. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften kan dömas för tjänstefel. (20 kap. 1 § brottsbalken)

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96493)