Myndighets serviceskyldighet vid inlämnade av handling till fel myndighet

2016-09-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Kan man skicka ett ärende vidare till behörig myndighet eller återsända till sökande om det uppenbart hamnat fel eller måste man alltid fatta beslut om att avvisa ärendet. Gäller samma sak om den som undertecknat ansökan saknar behörighet att företräda den det gäller?
SVAR

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är Förvaltningslagen som är tillämplig i det här fallet enligt 1 § Förvaltningslagen. Lagen gäller förvaltningsmyndighets handläggning av ärenden och domstols handläggning av förvaltningsärenden. I 4 § Förvaltningslagen stadgas en serviceskyldighet som även omfattar en bestämmelse om att myndigheten bör hjälpa en enskild till rätta, som av misstag vänt sig till fel myndighet. Att myndigheten ”bör” hjälpa den enskilde betyder enligt förarbetena att myndigheten måste hjälpa till, om inte några särskilda skäl talar emot det

Har en framställning i ett ärende gjorts av en person som är berättigad till det (saklegitimerad), är myndigheten i princip skyldig att pröva den i sak. Det föreligger med andra ord materiell anhängighet. Myndighetens beslut i ärendet måste dock inte alltid innebära antingen bifall eller avslag. Under vissa förutsättningar ska myndigheten avvisa en framställning utan att pröva den i sak. Har framställningen gjorts hos fel myndighet bör däremot det normala vara att myndigheten vidarebefordrar handlingen till rätt myndighet, och inte avvisar ärendet som sådant.

Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare till rätt myndighet. Ofta är det lämpligt att myndigheten samtidigt underrättar den enskilde om vart den har vidarebefordrat handlingen. Är det oklart vilken myndighet den enskilde önskar vända sig till, bör den myndighet som tagit emot ett meddelande söka ta reda på vad avsändaren vill uppnå med detta.

Om det dock är så att den som undertecknat handlingen saknar behörighet att företräda den det gäller, så föreligger inte saklegitimation, vilket kan medföra att myndigheten avvisar talan på den grunden. Då kan ärendet lämnas in vid ett senare tillfälle av den som är saklegitimerad.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade juristerna som Lawline samarbetar med genom att klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (587)
2020-12-27 Skäl för omhändertagande av soc?
2020-12-22 Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?
2020-12-22 Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som allmänna handlingar?
2020-12-10 Vad räknas in som tillgång och inkomst vid ekonomiskt bistånd?

Alla besvarade frågor (88087)