Muntliga avtal och dess bundenhet

2020-11-29 i Avtal
FRÅGA
Hej.Jag har ärvt några värdefulla saker som jag inte är direkt insatt i, alltså har jag ingen koll på de. Jag erbjöd min kollega att köpa de och då ville han komma för att ta en titt på dem. Han erbjöd ett pris och då fick jag fundera på saken men kom fram till att sälja dem för det priset han erbjöd. Efter några timmar gick jag ut för att träffa en vän och berättade att jag har ingått ett avtal med kollegan, Då blir han förbannad och säger att jag ska avbryta på en gång. Kollegan hade tydligen erbjudit ett pris som inte motsvarar ungefär en tiondel av marknadspriset. Jag mailade min kollega på en gång och sa att jag ångrar mig men han blir förbannad och säger att avtal ska hållas. Vad kan jag göra? Har ett avtal slutits?. Är jag tvungen att sälja?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalets bundenhet
Rättsregler för avtalets bundenhet återfinns i avtalslagen (AvtL). Inom avtalsrätten finns det inte några formkrav för hur ett avtal ska vara utformat. Det innebär att ett avtal kan ingås muntligen, skriftligen och även genom konkludent handlande. Formkrav för avtalets ingående föreligger enbart om det finns särskilt reglerat i lag, till exempel vid köp av fast egendom (jfr 4 kap. 1 § jordabalken).

Utgångspunkten är att ett avtal anses ingånget genom den s.k anbud-acceptmodellen (1 § AvtL). När en anbudsgivare lämnar ett anbud är denne ensidigt bunden av det givna anbudet. Om motparten accepterar detta anbud (utan modifieringar) blir motparten bunden vid sin accept. Ett rättsligt bindande avtal anses då föreligga eftersom likalydande viljeförklaringar har avgivits. I svensk rätt är en grundläggande princip att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Avviker någon av parterna från att fullgöra avtalet föreligger det ett kontraktsbrott.

Ogiltigförklaring av avtal
Ett bindande avtal kan emellertid ogiltigförklaras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Ogiltighet kan föreligga om avtalet ingåtts under råntvång eller lindrigare tvång, såsom utpressning (jfr 28–29 §§ AvtL). En annan ogiltighetsgrund är svikligt förledande (30 § AvtL). Ett exempel på svek är att medkontrahenten avsiktligen har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit information om en varas beskaffenhet i syfte att avtalet ska ingås. Den som vilseleder kan vara motparten eller någon annan.

Därutöver kan ogiltighet föranledas av ocker (31 § AvtL). Ocker kan föreligga om en av parterna uppsåtligen utnyttjat den andres trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning och som medfört att ockraren fått en otillbörlig förmån. En otillbörlig förmån föreligger om det finns ett uppenbart missförhållande mellan ockrarens förmån och ockrarens vederlag till motparten.

Även förklaringsmisstag kan medföra ogiltighet, vilket vanligen föreligger vid felskrivning eller felräkning (32 § AvtL). Viljeförklaringen har då fått ett annat innehåll än vad han eller hon som avgett viljeförklaringen velat.

Det finns i sista hand två generalklausuler som man kan tillämpa för att ogiltigförklara (alternativt jämka) ett avtal (jfr 33 och 36 §§ AvtL). Klausulerna tar sikte på omständigheter som strider mot tro och heder eller annars anses vara oskäliga. Bestämmelserna tillämpas restriktivt och det görs en bedömning i varje enskilt fall för dess tillämplighet.

Omständigheterna i ditt fall
Muntliga avtal är bindande och en grundläggande rättsprincip är att avtal ska hållas. Din fråga tyder på att likalydande viljeförklaringar har avgivits från dig respektive din kollega och som i sin tur medfört att ni har ingått ett muntligt bindande avtal. Som utgångspunkt bör du således fullgöra avtalet och sälja varorna till din kollega.

Det muntliga avtalet kan emellertid ogiltigförklaras om någon av ovan grunder som jag redogjort för föreligger. Om din kollega har varit i vetskap om att sakerna varit värdefulla och uppnått en uppenbart otillbörlig förmån, kan möjligen ogiltighetsgrunden ocker (s.k sakocker) vara relevant att åberopa i ditt fall. Utifrån angivna omständigheter i frågan kan jag dessvärre inte dra en definitiv slutsats, då det är viktigt att samtliga faktorer i det enskilda fallet vägs.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå på info@lawline.se om du närmare vill utreda ditt fall.

Hoppas att du har fått vägledning avseende ditt fall!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?