Motstående intressen mellan moder och barn

2016-04-24 i Testamente
FRÅGA
Min mammas man har testamenterat deras hus till deras gemensamma dotter på fyra år. Har mamma rätt att sälja huset om han går bort?De är gifta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap. 1 FB gäller som huvudregel att den som är under 18 år och är omyndig inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, t ex. genom testamente. När den ena föräldern avlider blir den kvarlevande föräldern förmyndare(framgår av 10 kap. 1 § FB) och ska förvalta barnets tillgångar , se 12 kap. 1 § FB. Av 12 kap. 3 § FB följer att förmyndaren ska fullgöra sina skyldigheter och handla på ett sätt som bäst gynnar den enskilde, d.v.s. barnet. När en minderårig ärver och arvet överstiger åtta prisbasbelopp kopplas en överförmyndare automatiskt in, se 13 kap. 2 § FB. Detta innebär att denna överförmyndare ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Därför krävs tillstånd av överförvaltaren om kvarlåtenskap ska säljas(t ex. en fastighet) eller överhuvudtaget om uttag och spenderande får ske, detta framgår av 13 kap. 1 § FB. Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kr, vilket innebär att överförmyndare får denna förvaltningsroll när barnets arv har ett värde som överstiger 354 400 kr. Men en överförmyndare kan blandas in om arvet understiger denna summa också, t ex. om det begärts i testamentet. Överförmyndare väljs en för varje kommun, 19 kap. 1 § FB.

I det här fallet är då modern/makan vid makens/faderns död blir förmyndare men även har del i faderns/makens dödsbo kommer överförmyndaren automatiskt att utse en god man till barnet enligt 11 kap. 2 § FB eftersom modern och barnet kan ha motstridiga intressen. Det innebär att den goda mannen företräder barnet utfall moden skulle företa en rättshandling som skulle vara missgynnande för barnet t ex. sälja fastigheten under bodelningen eller boutredningen.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93196)