FrågaEKONOMIÖvrigt14/10/2023

Motorn i min nyköpta veteranbil skulle vara i toppskick, men så var inte fallet - Vad gäller?

Hej! Jag köpte en veteranbil, Mercedes från 1972. Det som är viktigt vid köpet av denna bil är att motorn fungerar felfritt. I annonsen utlovades ny motor och inga problem. Efter vi kört cirka 20km visade det sig att motorn är förstörd, reparationer på minst 25000kr behövs bara för motorn och då köpte vi bilen för 30 000kr. Som sagt utlovades det i annonsen att motor var utbytt och var i toppskick. Jag förstår verkligen att en bil som är 50 år gammal kan ha massa problem, dock utlovade det i annonsen att motorn var i toppskick. Om motorn inte fungerar är bilen kanske värd Max 8000kr om den ens går att sälja. Så min fråga är helt enkelt vad som gäller? Köpet gäller privatpersoner mellan. Tack för svar! 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är köplagen (KöpL).


Den köprättsliga felbedömningen - Vad gäller?


Generellt räknas som fel huvudsakligen sådant som avviker från det som har manifesterats i avtalet om bilens kvalité och andra eventuella egenskaper eller om bilen i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, se 17 § KöpL. Om ingenting specifikt avtalades i det här avseendet kan bilen även anses felaktig om den avviker från vad bilar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad säljaren möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan överlåtelsen ägde rum, se 18 § KöpL. Redan här och så här inledningsvis kan alltså konstateras att du bör vara berättigad till viss ersättning.


Om bilen har sålts i befintligt skick ska noteras att existensen av en ”befintligt skick - klausul” ändå kan leda till att bilen bedöms vara felaktig. Enligt 19 § KöpL gäller detta om bilen inte överensstämmer med de egenskaper hos bilen som säljaren har angett (lovat) eller om denne har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande (t.ex. omfattande fuktskador eller, som i det här fallet, allvarliga fel på motorn) som vederbörande måste ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om eller om bilen skulle vara i väsentligt sämre skick än vad köparen objektivt sett hade kunnat förvänta sig med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter. Priset presumeras (antas) nämligen alltid utgöra indikation på en begagnad varas förväntade kvalité, vilket naturligtvis och i förevarande fall kan vara till säljarens fördel. Men återigen, ett uttryckligt löfte avseende motorns kvalité framgick trots allt av annonsen, vilket, i vart fall såvitt jag kan bedöma, är till säljarens nackdel.


Ansvarsfrågan - Hur löses denna?


Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om säljaren kan åläggas ett felansvar och detta avgörs utifrån när mottagandet av bilen skedde. Ett fel som fanns innan överlämnandet ägde rum svarar säljaren för och detta gäller även om felet skulle visa sig först vid ett senare tillfälle, se 13 och 21 §§ KöpL. Det ska vidare noteras att en uppkommen försämring av bilen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan säljaren ändå behöva svara för om denne var i ond tro vid köpet, dvs. om han eller hon kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) det aktuella felet. I praktiken blir det här en ren bevisrättslig fråga där du som köpare först måste göra det sannolikt att felet faktiskt existerade när bilen förvärvades innan bevisbördan slutligen övergår på säljaren som motpart. Ytterligare en förutsättning för att en köpare överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att bilen är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att han eller hon märkte eller borde ha märkt felet, se 32 § 1 st. KöpL.


Hade du som köpare från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dig till last?


Det korta svaret lyder: Nej, enligt köplagen föreligger ingen generell undersökningsplikt innan ett förvärv sker, men motsatsförhållandet gäller efter ett köp, se 31 § KöpL. Däremot kan en köpare såsom fel inte åberopa sådant som denne måste ha känt till vid köpet. Det kan bli aktuellt om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan (bilen) eller om denne på eget initiativ ombesörjer en undersökning av objektet, se 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men märk väl att lugnande besked lämnade av en säljare och/eller eventuella utfästelser gjorda av denne kan minska köparens (din) undersökningsplikt och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren). Och som tidigare påpekats och givet annonsens utformning kan det knappast ha funnits skäl för dig att närmare undersöka motorn på bilen. Trots bilens ålder i övrigt.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i en eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av kravbrev, svaromål och/eller annat skriftligt yttrande. Vi har god erfarenhet av den här typen av tvister. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000