Motiveringsskyldigheten vid sekretessbelagda uppgifter

2021-07-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag undrar om motiveringsskydligheten i 32 § förvaltningslagen är tillämplig när en myndighet avslår en begäran om utlämnande av allmän handling på grund av sekretess?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltningslagen tillämpas vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna (både statliga och kommunala) och vid handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna (1 § förvaltningslagen). Däremot omfattas inte beslutsfattande vid politiska församlingar, såsom riksdagen.

Motiveringsskyldigheten i 32 § förvaltningslagen är tillämpbar när en myndighet tar ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Paragrafen borde alltså tillämpas på en sådan situation som beskrivs i frågan. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och om vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Att bara hänvisa till sekretess som motivering borde i det flesta fall alltså inte uppfylla kravet.

Dock finns det vissa undantag från denna motiveringsskyldighet. Bland annat behövs ingen motivering ges om detta skulle vara uppenbart obehövlig, d.v.s. det ska framstå som självklart att en motivering inte behövs för beslutet i fråga ( se första stycket). I paragrafens andra stycke återfinns ytterligare fyra stycken undantag då ingen motivering krävs. Punkt 3 är mest relevant för situationen som beskrivs i frågan. Punkten anger att en motivering får utelämnas helt eller delvis om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande.

Anledningen till att en handling är sekretessbelagd kan både hänföra sig till rikets säkerhet eller enskildas personliga och/eller ekonomiska förhållanden. Men bara för att en handling är sekretessbelagd betyder det inte automatiskt att en motivering kan utelämnas, utan det måste vara fråga om uppgifter som på ett betydligt sätt kan skada enskilda eller rikets säkerhet (prop. 2016/17:180 s. 322) och som därmed inte kan lämnas ut. En myndighet kommer i dessa fall behöva göra en avvägning mellan vikten av att det känsliga uppgifterna inte röjs och skyldigheten att motivera beslut på ett adekvat sätt.

Sammanfattningsvis tillämpas 32 § i förvaltningslagen när en myndighet tar ett beslut avseende utlämning av allmänna handlingar, dock återges det undantag i paragrafen som i vissa fall kommer föranleda att en motivering helt eller delvis kan utelämnas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96397)