FrågaPROCESSRÄTTDomstol27/01/2018

Motivering till nekat prövningstillstånd

Var i den svenska eller Internationella lagstiftningen finns det skrivet att Svea Hovrätt eller andra domstolsinstanser, kan besluta att avslå och neka rätten till fortsatt prövning, utan att med ett ord i beslutet ange en motiveringen till deras ställningstagande. Ärendet gäller en överklagan från ett 40-tal personer som kommer att bo med mindre än 2 km intill en storskalig vindkraftsetablering om 40 vindkraftverk i en älvdal,

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att prövningstillstånd krävs för att beslut ska kunna prövas av högre instans framgår av bestämmelserna i rättegångsbalken då det gäller allmänna domstolar (hovrätten och högsta domstolen). Den hittar du här.

Att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva ett beslut taget av tingsrätten framgår av 49 kap 12 och 13 §§ RB. Att det krävs ett prövningstillstånd för högsta domstolen ska pröva ett beslut taget av hovrätten framgår av 54 kap 9 och 10 §§ RB.

Att det inte krävs någon särskild motivering till att neka/bevilja ett prövningstillstånd har växt fram genom praxis, alltså genom en rättslig tradition utifrån hur domstolarna ställt sig till att motivera sådana beslut innan. Detta kan kritiseras genom bestämmelsen i 17 kap 12 § RB där det står att rätten ska motivera sina beslut med hänsyn till frågans beskaffenhet. Å andra sidan kan man även tänka sig att det handlar om att väsentligt minska arbetsbelastningen för domstolarna.

Jag vill dock poängtera att det i avslaget bör stå ifall beslutet att inte meddela prövningstillstånd går att överklaga eller ej. Ett nekat prövningstillstånd hos hovrätten brukar man kunna överklaga till högsta domstolen enligt högsta domstolens hemsida.

Jag hoppas du känner att du fått någorlunda svar på din fråga!


Konrad KabatRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo