Mönsterskydd för knivfodral

Jag tänker starta ett företag som ska låta tillverka och sälja ett knivfodral. Jag har några idéer och skisser på hur det ska se ut. Planen är att med hjälp av en sadelmakare ta fram ett par prototyper. Efter att ha hittat en version som verkar bra ska jag hitta billig serietillverkning.

Min fråga är, hur skyddar jag mig mot sadelmakaren? Kan hen vid ett senare tillfälle hävda bättre rätt till fodralet på något sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom det är fråga om ett visuellt utseende som du har designat för knivfodralet så utgör det ett mönster, varav Mönsterskyddslagen är tillämplig, vilket framgår av Mönsterskyddslag (1970:485) 1 § första stycket, punkt 1. En mönsterrätt innebär som huvudregel att ingen, inklusive sadelmakaren som du begär att producera prototyperna, får utnyttja mönstret utan ditt samtycke. Utnyttjande inbegriper särskilt att tillverka, bjuda ut eller marknadsföra mönstret (Mönsterskyddslag 5 § första stycket). En sådan rätt får du i egenskap av formgivare om du registrerar mönstret, d.v.s. din skiss över knivfodralet, hos patent- och registreringsverket (Mönsterskyddslag 1 a och 9 §§).

Det huvudsakliga kravet för att söka mönsterrätt är att mönstret ska vara nytt och särpräglat (Mönsterskyddslag 2 § första stycket).

När du ansöker om mönsterrätt så ska knivfodralet för det första vara nytt objektivt sett i förhållande till andra knivfodral som har gjorts allmänt tillgängliga före dagen för registreringsansökan. Om ditt knivfodral eller ett som liknar det i väsentligt avseende har blivit allmänt tillgängligt så kan inte nyhetskravet uppfyllas. Det har därmed ingen betydelse om du har känt till tidigare knivfodral (Mönsterskyddslag 2 § andra stycket). Som utgångspunkt så anses ditt knivfodral eller väsentligt liknande ha blivit allmänt tillgängliga om de har offentliggjorts i samband med registrering eller förevisats på annat sätt utan sekretesskydd (Mönsterskyddslag 3 § första stycket och andra stycket, punkt 2). Om du dock i egenskap av formgivare själv har förevisat fodralet, eller någon annan förevisar mönstret till följd av att du har tillhandahållit uppgifter om fodralet, inom en period av tolv månader före den dag du registrerar knivfodralet, så anses mönstret inte ha blivit allmänt tillgängligt. Det innebär att nyhetskravet fortfarande kan uppfyllas inom tolvmånadersperioden, vilket utgör en s.k. ”grace period” (Mönsterskyddslag 3 a § första stycket, punkt 1-2).

För det andra ska knivfodralet ha särprägel, d.v.s. en kunnig användares helhetsintryck av fodralet ska skilja sig från motsvarande av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före registreringsdagen. Här tas dock hänsyn till det variationsutrymme som finns, exempelvis graden av mönstertäthet i knivfodralbranschen och huruvida produkten i sig tillåter några större variationer eller inte (Mönsterskyddslag 2 § tredje stycket).

Om du således vill få ensamrätt till designen av knivfodralet och hindra sadelmakaren från att utnyttja den så gör du bäst i att skicka en ansökan om registrering till patent- och registreringsverket. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om dig som formgivare och om fodralet som produkt samt bildmaterial eller modell av mönstret (Mönsterskyddslag 10 och 13 §§). Ansökningsavgift ska också erläggas (Mönsterskyddslag 10 § fjärde stycket). Patent- och registreringsverket prövar inte om knivfodralets mönster är nytt och särpräglat. Dessa krav kan dock bli föremål för senare prövning om det slutliga beslutet om registrering av mönstret överklagas inom två månader från beslutets dag (Mönsterskyddslag 21 och 22 §§). Mönsterregistreringen av knivfodralet gäller för en eller flera femårsperioder. Om perioden understiger tjugofem år så kan förnyelse göras för ytterligare femårsperioder, dock aldrig till mer än sammanlagt tjugofem år (Mönsterskyddslag 24 § första stycket).

Skulle sadelmakaren av någon anledning få kännedom om mönstret innan du gör en registrering och ansöka om registrering i eget namn så kan du i egenskap av dess formgivare inom två månader från det att mönstret tagits in i registret och kungjorts göra en invändning (Mönsterskyddslag 18 § första och andra styckena, och 18 a § första stycket, punkt 1). Om du kan bevisa att du är fodralets formgivare så hävs sadelmakarens registrering (Mönsterskyddslag 20 § första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000