Möjligheter vid oöverklagbart beslut

2015-12-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Min dotter har under flera års tid mått dåligt med buksmärtor, trötthet, psykiskt illabefinnande. Hon studerade på gymnasiet, tog studenten i år 2015. 2014 i november drogs hennes studiestöd in pga hög frånvaro trots täta kontakter med skolsköterska och kurator. Det har nu framkommit att hon troligen lider av endometrios och vi har lämnat läkarintyg till skolan, CSN samt Överklagandemyndigheten utan att hon fått tillbaka studiestödet. Tydligen kan man inte överklaga ÖKS beslut. Finns det mer man kan göra? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

När ÖKS fattat ett beslut i frågan är det precis som du säger inte överklagbart. Det går alltså inte att överklaga beslutet fler gånger.

I Förvaltningslagen (här) framgår dock i 27 § att samtliga beslut som en myndighet har fattat kan omprövas om beslutet är uppenbart oriktigt p.g.a. nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ett läkarintyg på en konstaterat sjukdom torde anses som en ny omständighet som ger rätt till omprövning. Myndigheten ska då ändra beslutet om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslut.

Anser ni att ÖKS borde ha omprövat sitt beslut och att de felaktigt inte gjort det kan ni lämna klagomål på myndigheten hos Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK).

Det finns inga särskilda regler för hur man ska lämna klagomål hos JK. Det ni måste göra är att skriva till JK och förklara varför myndigheten behöver granskas. Tyvärr har inte JK resurser att vidta åtgärder i alla ärenden. Därför anser jag att ni har större framgång att lämna in en JO-anmälan. Det kan man göra om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende. En JO-anmälan ska innehålla vem klagomålet riktar sig mot, en kort beskrivning av ärendet, agerandet som man anser felaktigt samt motivering till varför man anser att myndigheten och/eller tjänstemannen agerat felaktigt. Ni ska även uppge när händelsen inträffade, eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndigheten, anmälarens namn, adress och eventuellt telefonnummer. Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt bör också bifogas anmälan.

Mer information om hur en JK- och JO-anmälan ska göras finner ni på följande länkar:

https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

http://www.jk.se/ersattning-klagomal/klagomal%20pa%20myndigheter.aspx

Önskar er en god fortsättning!

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll