FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/09/2019

Möjligheter till ersättning vid misstänkta dolda fel

Vi är en fiberförening som anlitat en schaktfirma för nedläggning av fiber.

Det har varit en slutbesiktning som blev godkänd.

ABT 06 tillämpades.

Men nu misstänker vi att det är en del skador på dräneringar som omöjligt kunde upptäckas av besiktningsmannen vid slutbesiktningen.

Vi har fortfarande garantitid kvar, men tänkte påtala väsentligt fel, dvs ansvarstiden.

Har vi rätt att kräva av entreprenören att han gräver upp och kollar rören?

Om det inte är fel som kan påvisas, vem betalar i så fall Entreprenörens nedlagda kostnad?

Lawline svarar

Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!

För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat er fråga och er situation för att sedan besvara er fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat er fråga och er situation

Jag uppfattar det som att ni är en fiberförening som har anlitat en schaktfirma för nedläggning av fiber. Arbetet har slutbesiktigats utan anmärkningar.

Ni misstänker att det finns skador på dräneringar som inte kunde ha upptäckts av besiktningsmannen vid slutbesiktningen. Er garantitid har inte löpt ut.

Ni anser att skadorna på dräneringarna är väsentliga och undrar 1) kan ni kräva att entreprenören gräver upp rören och kontrollerar om de är skadade? 2) Om entreprenören inte hittar några fel, vem ska i sådana fall stå för entreprenörens kostnader?

Disposition och begränsningar i svaret

Jag kommer att besvara ovanstående två frågor i turordning. Varje fråga kommer att utgöra en rubrik där svaret på respektive fråga framgår av brödtexten under varje rubrik.

Entreprenadrätt är ett specialistområde inom juridiken. Vi på Lawline tillhandahåller allmän juridisk rådgivning och kan lite om allt men är inte experter. Vi har inte tillgång till ABT 06. Era frågor kommer att besvaras utifrån allmänna entreprenad- och avtalsrättsliga principer. Önskar ni gå vidare med ert ärende och behöver ytterligare juridisk rådgivning rekommenderar jag att ni kontaktar en jurist- eller advokatbyrå som är inriktade på entreprenadjuridik.

1) kan ni kräva att entreprenören gräver upp rören och kontrollerar om de är skadade?

När entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd anses den avlämnad. Risken för arbetet har därefter gått över på er som beställare. I regel får en beställare inte göra gällande andra fel än de som antecknats i besiktningsprotokollet, men regeln har undantag.

Dolda fel kan göras gällande även efter en godkänd slutbesiktning. Från datumet för godkänd slutbesiktning har ni en garantitid som löper. Ni nämner att denna garantitid inte har löpt ut. Garantin innebär att om beställaren hävdar att det föreligger ett fel som entreprenören har ansvar för under garantitiden ankommer det på entreprenören att bevisa att detta fel beror på beställaren för att entreprenören ska undkomma sitt ansvar.

Jag vet inte hur ert avtal ser ut i detta fall, men är de dräneringsskador ni upptäckt sådana som omfattas av entreprenörens garanti, måste som sagt entreprenören bevisa att felet beror på beställaren.

Fel som omfattas av garantin ska entreprenören avhjälpa eller kompensera på annat lämpligt sett. Hur kompensation ska ske brukar framgå av parternas avtal t.ex. ABT 06.

Kruxet med er fråga är att den egentligen inte gäller vem som ska ordna med en erforderlig dränering utan om ni kan kräva att entreprenören gräver upp rören för att verkligen kontrollera att skadorna existerar.

Jag skulle säga att det ligger i sakens natur att entreprenören ska gräva upp rören. Entreprenören har maskinerna och kunskapen som krävs för att göra detta. Av allmänna avtalsrättsliga principer följer att den skadelidande har en skyldighet att försöka begränsa sin skada för att undvika att själv behöva bekosta de merkostnader som kan uppstå om skadan inte åtgärdas. Har den skadelidande gjort gällande en skada för skadevållaren, ligger det i skadevållarens intresse att agera så snabbt som möjligt för att reducera sitt potentiella skadeståndsansvar.

2) Om entreprenören inte hittar några fel, vem ska i sådana fall stå för entreprenörens kostnader?

Finns det inga påvisbara skador på rören som entreprenören har att svara för torde arbetet klassificeras som tilläggsarbete som ni får betala.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?