Möjligheter att göra ett visst barn arvlöst beträffande viss egendom

2019-04-02 i Testamente
FRÅGA
Kan förälder överlåta/sälja sin bostadsrätt till två barn och utesluta ett barn (alla tre bröstarvinge ) och ta bort arvet på lägenheten från det tredje barnet. Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag redogör först lite allmänt om vilka regler som blir tillämpliga och sedan ger jag ett mer konkret råd om er specifika situation i slutet av svaret.

Kan man ge specifik egendom till ett visst barn?

I ett testamente har man som utgångspunkt stor frihet att bestämma hur arvet ska fördelas. Detta inkluderar friheten att bestämma vilken egendom som ska gå till vilken person. Rent principiellt finns inget hinder mot att i ett testamente förordna att lägenheten ska tillfalla två av barnen men inte det tredje. Vad man dock måste ta hänsyn till är att det finns vissa regler som säger att bröstarvingar alltid har rätt att ärva en viss andel av arvets totala värde.

Skyddet för arvingar - Laglotten

Inom svensk rätt finns det en skyddsregel till för bröstarvingar som kallas för laglotten (ärvdabalken 7 kap. 1 §). Den här skyddsregeln innebär att varje bröstarvinge har en okränkbar rätt att ärva en viss minimiandel av arvet oavsett vad som står i eventuella testamenten. Storleken på laglotten är hälften av bröstarvingens arvslott. Om det som i ert fall finns tre bröstarvingar så är varje bröstarvinges arvslott en tredjedel av arvet. Laglottens storlek blir då följaktligen en sjättedel. För att förtydliga så gäller att arvingen har rätt till en sjättedel av arvets totala värde. Laglotten ger alltså inte en rätt till en sjättedel av varje enskild bit egendom som ingår i arvet.

Regler om förskott på arv och laglottsskydd

Reglerna om förskott på arv är till för att jämna ut mellan arvingarna i situationer där vissa arvingar men inte andra har emottagit större gåvor från sina föräldrar medan dessa fortfarande var i livet. Inte bara rena gåvor räknas in här. Har man exempelvis sålt en bostadsrätt eller en fastighet till ett barn till ett väldigt förmånligt pris så kan detta ses som en gåva som i själva verket utgör förskott på arv. Denna gåva ska sedan beaktas när arvet fördelas om inte det framgår av omständigheterna vid gåvan att gåvan inte ska ses som förskott på arv. En uttrycklig skrivelse i gåvobrevet/köpehandlingen borde räcka gott och väl.

Förutom regeln om förskott på arv vilken kan kringgås med en förklaring om att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så finns det så kallade laglottsskyddet. Detta innebär att om en gåva ges under sådana omständigheter att gåvan är att jämföra med ett testamente så kan gåvan ogiltigförklaras till den del det får som konsekvens att en bröstarvinge blir utan sin laglott. Mer konkret innebär regeln att gåvor som en förälder gör inför sin stundade bortgång i syfte att fördela egendom mellan sina arvingar likställs med ett testamente. Som tidigare nämnts får inte ett testamente kränka laglotten, samma gäller för dessa gåvor. Man brukar säga att gåvor som sker i nära tidsmässig anslutning till bortgången är att likställa med testamente. Samma gäller om föräldern exempelvis ger bort ett hus men fortsätter att själv bo i huset hela tiden fram till sin död.

Reglerna om det ovan beskrivna finns i sjätte och sjunde kapitlet ärvdabalken.

Hur kan ni göra?

Det finns lite olika möjligheter till buds om ni vill att två bröstarvingar ska ta del av bostadsrätten men inte den tredje.

- För det första kan ni testamentera att så ska ske. Så länge minst en sjättedel av arvets värde i form av pengar eller annan egendom finns tillgängligt för den tredje bröstarvingen så kan ingen invända mot att bostadsrätten går till de två andra barnen.

- För det andra kan ni sälja den till era två barn nu. Så länge detta sker till marknadsmässigt pris så får detta inga arvsrättsliga konsekvenser.

- För det tredje kan ni ge bort bostadsrätten i gåva/sälja den till underpris och samtidigt förklara att detta inte ska utgöra förskott på arv. Då gäller som villkor att ni också gör en uppoffring genom att rent faktiskt ge bort bostadsrätten.

Utan att veta exakt hur eran egendomssituation ser ut kan jag inte förutsäga exakt vad som vore bäst i er situation men jag hoppas att ni fått några uppslag på möjliga lösningar.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2387)
2020-02-27 Kan man testamentera bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2020-02-27 Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?
2020-02-26 Förordnande av egendom genom testamente
2020-02-26 Kan klanderfristen för testamente förlängas av boutredare?

Alla besvarade frågor (77511)