Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge

2021-06-12 i Förskott på arv
FRÅGA
Mina föräldrar vill inte att min halvbror (adopterad av far) får 50% av kvarlåtenskapen vid deras frånfälle pga en tvist sedan ett antal år tillbaka.Finns det någon möjlighet för dem att få som de vill? De äger en bostadsrätt och har lite pengar.De har två barnbarn som är mina barn. Kan de ge dem pengar i förskott utan problem? Kan de ge mig pengar i förskott - finns det i så fall någon beloppsgräns per år?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis förklara vad som gäller generellt om gåvors relation till arv och genom detta besvara dina frågor. Avslutningsvis kommer jag ge dig råd efter min bedömning. Bestämmelser om arv hittas i ärvdabalken (ÄB)

Kan gåva ges till barn utan att gåvan räknas som förskott till arv?

Det presumeras att gåvor en arvlåtare (den person som ska ärvas) har gett till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits eller om det finns omständigheter som talar för att gåvan inte varit avsedd att utgöra förskott på arv.(6 kap. 1 § ÄB). En sådan avsiktsförklaring återfinns ofta i gåvobrev där gåvogivaren helt enkelt skrivit "denna gåva ska inte betraktas som förskott på arv.".

Bröstarvingar är arvlåtarens barn. (2 kap. 1 § ÄB). Även adopterade personer räknas rättsligt som bröstarvingar (4 kap. 21 § föräldrabalk).

Kan gåva ges till barnbarn utan att gåvan räknas som förskott på arv?

Som ovan konstaterat räknas endast arvlåtarens barn som bröstarvingar. Det innebär att arvlåtarens barnbarn inte omfattas av reglerna vid förskott av arv. Det finns ett undantag från detta och det är i de fall föräldern till barnbarnen är död, i de fallet träder barnbarnet i förälderns ställe och räknas som bröstarvinge. (2 kap. 1 § ÄB)

Finns det någon möjlighet för föräldrar att begränsa bröstarvinges arv?

Genom testamente finns stora möjligheter att välja vem som ska ärva. Den enda begränsningen är att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslottens storlek beror på antalet arvingar och hur stor del de ska ärva inbördes. Skulle det exempelvis finnas tre barn skulle deras respektive arvslott vara en tredjedel av den totala kvarlåtenskapen.

Det är dock viktigt att ha det förstärkta laglottsskyddet i åtanke. Detta laglottsskydd innebär att gåvor kan komma att återgå om de givits under sådana omständigheter eller villkor att gåvans syfte är att likställa med testamente. Detta rör fall där gåvan är nära knuten till arvlåtarens död. Det finns två vanliga exempel på detta.

- Arvlåtaren ger en gåva en kort tid innan sin död och är medveten om detta.
- Arvlåtaren ger en gåva utan att förlora nyttan av den bortgivna egendomen, till exempel om arvlåtaren till sin död får bo kvar i en bostad denne givit bort.

Anser en bröstarvinge att något av dessa två fall föreligga kan denne väcka talan i tingsrätt inom ett år från bouppteckningen avslutades. Tingsrätten beslutar då om gåvan, alternativt dess värde, ska återgå.

Finns det någon beloppsgräns vid gåvor?

Nej, någon beloppsgräns för gåvor finns inte.

Sammanfattning och råd i ditt fall

Dina föräldrar kan fritt ge gåvor till sina barnbarn såvida de inte inkräktar på det förstärkta laglottsskyddet beskrivet ovan. Skulle de inkräkta på laglottsskyddet finns det risk att gåvan alternativt dess värde återgår.

För gåvor som dina föräldrar ger till dig som de inte vill ska räknas som förskott på arv måste de skriva ett gåvobrev där detta framgår. Även här måste det förstärkta laglottsskyddet beaktas.

Jag tolkar din fråga som att ni är två bröstarvingar. Laglotten utgör då 25% av den totala kvarlåtenskapen. Din halvbror har alltså en absolut rätt till 25% av kvarlåtenskapen. Detta hindrar emellertid inte dina föräldrar att testamentera allt till dig. Din halvbror måste då inom sex månader påkalla jämkning av testamente genom att göra sitt anspråk klart för dig eller bodelningsmannen. Han kan också väcka talan i tingsrätt. Gör han inte detta faller hans rätt bort och han blir arvslös.

Gåvobrev är inte ett krav för en monetär gåva, men för att undvika eventuella tvister så rekommenderar jag att alltid upprätta ett gåvobrev. Vill du få hjälp med att utforma ett gåvobrev kan du enkelt och till ett fast pris göra detta via vår avtalstjänst.

Vad avser bostadsrätten finns vissa formkrav att uppfylla. Jag tolkar din fråga som att det inte är aktuellt att ge bort bostadsrätten, men om det skulle bli aktuellt kan du läsa mer om kraven i sjätte kapitlet bostadsrättslagen. Även detta kan du få hjälp med via vår avtalstjänst.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, behöver du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå. Vi har öppet vardagar 10 – 16 och du når oss på 08-533 300 04

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94160)