Möjlighet till ensam vårdnad

Hej !!

Ett utdrag från Kap 6 § 8a Föräldrabalken. Kan du precisera mer vad som kan menas med detta ???

Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och är en av dem varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam.

Situationen är den här. Föräldarna har gemensam vårdnad, barnet bor dock hos den ena av föräldrarna och har gjort så sedan 2 års ålder. Barnet är 8,5 år. Barnet har bott stadigvarande hos ena föräldern sedan dess, pga att den andre flyttade till annan ort. Föräldern startade "ett nytt liv" med nytillskott och intresset för vårat gemensamma barn försvann väldigt snabbt.

Föräldern har senaste halvåret sett sitt barn vid 3 st tillfällen. Ena tillfället över en helg, och de andra över en dag. Senaste tillfället var för 2,5 månad sen. Kontakten är väldigt dålig och ansvaret för vårt barn som jag känner, ligger helt på mig ( boendeföräldern ). Jag känner så här pga att den andre föräldern inte visar något intresse, och hör inte av sig med långa intervaller. Barnet blev även väldigt ledsen på denna förälder vid ett tillfälle, vilket bidrar till den dåliga kontakten med föräldern. Den här föräldern trycker dock på att vi har gemensam vårdnad om vårat barn, och att hon i detta fallet, har rätt till att träffa sitt barn. Att hon även har rätt att ställa krav, vilka det nu är.

Jag är absolut inte oumbärlig till att hon ska träffa sitt barn. Jag vill däremot att vårat barn själv får vara med o bestämma, och att hon ska rätta sig lite efter hur barnet känner och vad det vill. Det är mera att det ska gå lite på hennes villkor, och när det passar henne. Jag känner också att hon inte vill konfontera mig och prata/diskutera med mig.

Finns det nån möjlighet att få ensam vårdnad för mig i detta fall ?? Har känt att det inte varit lönt att ta upp detta tidigare. Men nu börjar det med tiden att bli lite påfrestande. Det påverkar mig mycket att våran son är osäker och inte vet vad han vill, när det kommer på tal om han ska träffa sin mamma.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. 

Bestämmelser som rör vårdnad, boende och umgänge med barn regleras i föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381. 

Av föräldrabalken framgår att när ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Av bestämmelsen kan utläsas att ni båda två har en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad men att det är rätten som avgör om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av er. Viktigt att anmärka är att det finns en möjlighet för domstolen att besluta om gemensam vårdnad om en av er godkänner detta, dock inte om båda motsätter sig det.

Vad rätten också kan göra är att i mål om vårdnad, boende eller umgänge uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan föräldrarna enligt 6 kap. 18§ föräldrabalken. 

När domstolen bedömer frågor som rör ett barns boende, umgänge och vårdnad är det barnets bästa som är av avgörande betydelse. Vad som är barnets bästa varierar i varje enskilt fall. Om någon av er ansöker om ensam vårdnad kommer därför domstolen att beakta de omständigheter som föreligger i ert fall och utifrån dessa komma fram till om vårdnaden bör utövas av er båda eller endast en av er. 

I bedömningen, av vad som är barnets bästa, ska domstolen särskilt beakta vikten av att barnet har en god och nära relation med båda sina föräldrar. Detta är något som talar för att gemensam vårdnad som huvudregel ses som det bästa alternativet för barnet. Det finns dock omständigheter som talar emot att gemensam vårdnad är det bästa alternativet. Så kan exempelvis vara fallet om föräldrarna har komplicerade och omfattande samarbetssvårigheter (svårlösta konflikter som kan komma att drabba barnet) eller om barnets egen vilja talar för att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden. Om barnets egen vilja ska tillmätas betydelse i frågan krävs att barnet har uppnått en viss ålder eller särskild mognad. 

I ett mål där båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad så är ett annat exempel på en omständighet som kan komma att beaktas, barnets behov av en fast punkt, kontinuitetsprincipen. I ditt fall är utsikten bra på så sätt att du skulle kunna åberopa kontinuitetsprincipen som innebär att man ogärna flyttar ett barn från ett hem där denne har bott under en tid. Man vill med detta undvika att rubba den trygghet som barnet erhållit.

I ditt fall kan det därför vara aktuellt att ansöka om ensam vårdnad. Det är dock upp till rätten att avgöra vad som är lämpligast. Anmärk att gemensam vårdnad oftast ses som barnets bästa. 

Lycka till!

Vänligen, 

Malin AndreassonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”