Möjlighet att ta ut kapitalvinst skattefritt genom ett aktiebolag

2017-12-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag äger 10% privat i ett företag. Jag har köpt aktierna för 500 000. Om jag startar ett AB och säljer aktierna till mitt bolag, kan jag då, vid eventuella utdelningar på dessa aktier ta ut mina 500 000 utan att beskatta dem? och sedan ta schablonutdelningen på det som den täcker?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt vill du sälja ditt aktieinnehav på 10 % till ditt nystartade aktiebolag. Därefter ska aktiebolaget i sin tur sälja aktierna varpå du undrar om du kan "plocka ut" vinsten utan att beskatta den.

Inledningsvis kan konstateras att när ett svenskt aktiebolag som inte är ett investmentföretag innehar näringsbetingade andelar i ett annat aktiebolag är både utdelningen och kapitalvinsten skattefri. Detta framgår av 24 kap 17 § Inkomstskattelagen samt 25 a kap 3-5 §§ Inkomstskattelagen. För att innehavet ska vara näringsbetingat krävs som nämnts att ägarföretaget är ett svenskt aktiebolag som inte är ett investmentföretag (24 kap 13 § Inkomstskattelagen) samt att andelen inte är marknadsnoterad, det sammanlagda röstetalet är 10 % eller mer, eller att innehavet betingas av den rörelse som bedrivs av ägarföretaget (24 kap 14 § Inkomstskattelagen).

Alltså, under förutsättning att ditt aktiebolag är ett svenskt aktiebolag som inte är ett investmentföretag så kommer kapitalvinsten vid aktiebolagets försäljning av aktierna att vara skattefri, då aktieinnehavet är 10 %. Även eventuell utdelning innan avyttringen kommer att vara skattefri för ditt aktiebolag.

Du vill dock kunna plocka ut kapitalvinsten och eventuell utdelning till dig som ägare av aktiebolaget. Därför gäller följande.

Det aktiebolag du tänkt starta utgår jag, utifrån omständigheterna du angivit, blir ett så kallat fåmansbolag. Ett fåmansbolag föreligger om max fyra delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget, se 56 kap 2 § Inkomstskattelagen (här). Det krävs vidare att du är aktiv delägare, d.v.s. att du som ägare är verksam i företaget i betydande omfattning. Det är du om din arbetsinsats har påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget.

För fåmansbolag gäller de så kallade 3:12 reglerna (56-57 kap Inkomstskattelagen) vilka styr hur stor lågbeskattad utdelning samt kapitalvinst du kan ta ut ur ditt aktiebolag. Enligt nuvarande reglering gäller att du som delägare i ett fåmansaktiebolag kan ta utdelning upp till ett så kallat gränsbelopp varje år. Utdelningen beskattas med 20 procent och all utdelning över detta belopp beskattas som lön med upp till högsta marginalskatt. (se 57 kap 20 § Inkomstskattelagen). Detsamma gäller för kapitalvinster när aktien avyttras, kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet beskattas med 20 % och resterande överskjutande del beskattas som lön (se 57 kap 21 § Inkomstskattelagen).

Gränsbeloppet kan beräknas enligt huvudregeln eller schablonregeln, du väljer själv vilken du vill tillämpa. Gränsbeloppet enligt huvudregeln baseras på ett omkostnadsbelopp för aktierna samt 50 % av bolagets utbetalda löner. Huvudregeln är endast förmånlig för stora personaltäta företag där lönesumman i företaget är högst 560 000 kr. Det finns även ett krav på att ägarna tar ut en minimilön på ca 545 000 kr, varför jag tror att schablonregeln kommer att vara mer aktuell för dig.

Enligt schablonregeln får fåmansbolagets ägare ta ut 2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017) till den lägre beskattningen.

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att alla utdelningar och kapitalvinster som ditt aktiebolag genererar från sitt aktieinnehav i det andra bolaget är skattefritt för bolaget, men när du som ägare ska ta ut pengarna kommer du att beskattas enligt reglerna för fåmansbolag i 56-57 kap Inkomstskattelagen. Att starta ett bolag i syfte att undkomma beskattning är därför inte särskilt fruktsamt då fördelen inte blir så stor kontra den insats som krävs vid start av ett aktiebolag. Fåmansreglerna har skapats just för att sådan skatteundanflykt inte ska kunna ske.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?