Möjlighet att stämma staten på grund av domstols åsidosättande av skyldigheten att inhämta förhandsavgörande

FRÅGA
Hej,Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom (7336-12) valt att inte inhämta förhandsavgörande enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.Motivering att inte begära in förhandsavgörande är mycket bristfällig. Bakomliggande frågor har aldrig prövats av EU-domstolen, speciellt artikel 27 i mervädesskattedirektivet. Domen innehåller minst ett sakfel beroende på felaktig översättning i mål Sandra Puffer C-460/07. Felaktigheten påverkar i hög grad i målet i frågasatt likabehandlingsprincip enligt fördraget (se Puffer p. 52-53).Klagande bolag i målet är upplöst men domen påverkar mig.Kan jag stämma HFD då de undgått sin skyldighet att inhämta förhandsavgörande då artikel 267 har direkt effekt och vilken typ av talan kan väckas?MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan stämma Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) på grund av att du anser att de har undgått sin skyldighet att inhämta förhandsavgörande i det i frågan angivna målet. För att på bästa möjliga sätt kunna svara på din fråga kommer jag först att gå igenom övergripande regler gällande förhandsavgöranden samt möjligheter att stämma staten.

Inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen

Ett förhandsavgörande är ett för den nationella domstolen bindande avgörande från EU-domstolen. Ett förhandsavgörande ska inhämtas då den nationella domstolen är osäker på hur en viss EU-rättsakt ska tolkas. Syftet med förhandsavgörandena är att skapa en harmoniserad rättstillämpning i hela EU. Regler kring inhämtande av förhandsavgörande återfinns i art 267 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och lagstöd för att den nationella domstolen måste döma i enlighet med förhandsavgörandet är lojalitetsplikten i art 4.3 i fördraget om europeiska unionen (FEU).

I högsta instans, i ditt fall HFD, måste ett förhandsavgörande inhämtas vid oklarheter. Detta eftersom det inte finns någon möjlighet att överklaga ett avgörande i högsta instans. Att HFD måste inhämta ett förhandsavgörande i en sådan situation framgår ur art 267 3 st FEUF. Detta medför motsatsvis att den nationella domstolen inte måste inhämta förhandsavgörande när EU-rätten inte leder till några tolkningssvårigheter. Så kan exempelvis vara fallet om det redan finns ett förhandsavgörande som reglerar samma sak, eller om den aktuella EU-rättsakten inte är svårtolkad på något sätt. I det aktuella fallet motiverar HFD sitt beslut om att inte inhämta förhandsavgörande med båda dessa faktorer; dels har de av bolaget åberopade neutralitetsaspekterna redan har belysts i tidigare avgöranden av EU-domstolen, dels råder det i målet ingen osäkerhet om innebörden av aktuell EU-rätt. Om EU-domstolen, som du skriver, aldrig tidigare har prövat tillämpningen av artikel 27 i mervärdesskattedirektivet torde därmed anledningen till att förhandsavgörande inte inhämtas vara att det inte föreligger några tolkningssvårigheter.

Möjlighet att stämma staten

Du skriver att du blir påverkad av HFD:s dom som du anser är felaktig och du vill därför stämma HFD. Innan jag går in på dina eventuella möjligheter vill jag förklara att det inte går att stämma en viss domstol, myndighet eller liknande, utan då stämmer man staten som helhet.

Problemet i ditt fall är att du inte är part i målet. Hade du varit part hade en möjlighet varit att ansöka om domvilla. Det är en begäran om att ett avgörande som inte längre kan överklagas ska undanröjas på grund av att ett grovt rättegångsfel kan antas ha inverkat på utgången av målet. Ett grovt rättegångsfel är ett mycket allvarligt fel från domstolens sida vid tillämpningen av de regler som gäller för domstolens handläggning av en process. Domvilla regleras i 59 kap rättegångsbalken (RB) och en sådan begäran kan som jag nämnt endast göras av part i målet. Då du inte är part, utan endast påverkas av utgången av domen, kan du inte göra en sådan begäran.

Sammanfattningsvis kan du därmed inte stämma staten. Då några sådana möjligheter inte finns är det inte nödvändigt att ta upp vilken typ av talan som skulle kunna väckas.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig på min mail: lovisa.lundgren@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (589)
2019-08-15 Finns det en lag som kräver att man kan försörja sig själv?
2019-08-08 Konsekvenser av att bli omhändertagen enligt LOB
2019-08-04 Hur får jag palmolja att bli förbjuden?
2019-07-31 Kan jag tvinga min exman att ta hand om vår gemensamma hund?

Alla besvarade frågor (72173)