Möjlighet att göra bröstarvingar arvlösa

2018-10-04 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej.Vi är fyra barn kvar i livet och mamma är änka sedan lång tid. Hon vill att enbart vi som är kvar ska få ta över skogen hon äger. Nu i livstid och vid frånfälle. Hon har två avlidna barn och vill inte att deras barn ska ärva någonting.Hur ska det gå till?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din mor kan göra några av sina barnbarn arvslösa.

Vad säger lagen?

Bestämmelser om arv finner man i ärvdabalken (ÄB). I 2:1 ÄB framgår att det är arvlåtarens barn som ärver i första hand, om ett barn är dött träder deras barn (arvlåtarens barnbarn) in i dess ställe.

Utgångspunkten är alltså att barn ärver i första hand (och barnens barn i de fall då barnen är avlidna), det är dessa som räknas till bröstarvingarna. Bröstarvingarna ärver som huvudregel lika stor andel av kvarlåtenskapen (2:1 andra stycket ÄB).

En arvlåtare lämnas dock relativt stor frihet att själv disponera över hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Detta kommer till uttryck genom reglerna om testamente i 9 kap. ÄB. För att testamente ska vara giltigt måste några formkrav som framgår av 10:1 ÄB vara uppfyllda. Till att börja med ska testamentet vara skriftligt, handlingen ska sedan undertecknas med två vittnen närvarande. Dessa vittnen ska också skriva på handlingen.

Medan det är möjligt att till stor del bestämma över sin egendom genom testamente har emellertid bröstarvingar en mycket stark rätt till laglott, denna regleras i 7 kap. ÄB. Enligt 7:1 ÄB utgör laglotten hälften av hans arvslott. Detta innebär i grova drag att arvlåtaren kan testamentera bort hälften av det som en bröstarvinge skulle ärva om testamentet ej funnits. Det är alltså inte möjligt att göra en bröstarvinge helt arvslös. Bör i sammanhanget nämnas att laglotten inte utfaller automatiskt, utan den arvinge som vill göra laglotten måste påkalla jämkning av testamentet (7:3 ÄB).

Bedömningen i detta fall

Som det har redogjorts för ovan är det inte möjligt för en arvlåtare att ensidigt göra en eller fler bröstarvingar arvlösa på grund av reglerna om laglott. Om det skulle vara så att de barnbarn som er mor vill göra arvslösa själva väljer att avstå arvet genom ett arvsavstående är det dock fullt möjligt. Den del av kvarlåtenskapen de skulle ärva går på så sätt tillbaks till dödsboet och fördelas mellan övriga bröstarvingar (dig och dina syskon).

Om det viktigaste i sammanhanget är att just skogen inte går till barnbarnen finns dock fortfarande en del handlingsutrymme man kan utnyttja för att nå önskat resultat. Din mor skulle till exempel kunna testamentera skogen till dig och dina tre syskon, om skogen utgör största delen av er mors förmögenhet kan dock barnbarnen genom den ovan behandlade laglotten ha rätt till en del av skogens värde, den summan som utgör barnbarnens laglott har de då rätt till, men de får inte rätt till själva skogen.

En annan möjlighet är att er mor medan hon fortfarande är vid liv ger dig och dina syskon skogen i gåva det finns då inget behov att att testamentera bort den då ägandet redan gått över på er. I denna situation kan dock reglerna om förskott på arv i 6 kap ÄB aktualiseras. Detta innebär i korthet att gåvan kan komma att räknas som ett förskott på arvet, vilket får effekten att gåvotagaren måste avräkna gåvan från sin arvslott när gåvogivaren avlider. Dock kan gåvogivaren på gåvobrevet skriva in att gåvan inte ska räknas som ett förskott på arvet.

I detta sammanhang bör även det förstärkta laglottsskyddet nämnas, denna regel innebär att en gåva som kan likställas med testamente (om den till exempel givits nära inpå gåvogivarens död) kan behöva återbäras till dödsboet om någon annan bröstarvinges laglott kränkts. Inte heller denna regel utfaller automatiskt, utan den som känner att den fått sin laglott kränkt måste stämma mottagaren av gåvan inom ett år från det att bouppteckningen avslutats. (7:4 ÄB)

Sammanfattning

För att kort sammanfatta svaret på din fråga kan sägas att det inte är möjligt för din mor att göra sina barnbarn helt arvlösa, detta eftersom de som bröstarvingar i alla fall har rätt till sin laglott.

För det fall att det viktigaste är att dessa barnbarn inte ärver någon del av din mors skog kan sägas att den dels kan testamenteras bort till dig och dina syskon, barnbarnen kan dock fortfarande komma att få rätt till del av skogens värde. Ett annat alternativ är gåva medan er mor fortfarande är vid liv. Om barnbarnen själva väljer att avstå arvet kan de självfallet göra det utan problem.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (332)
2019-08-07 kan barn bli arvslösa?
2019-08-06 Barnbarns rätt till arv
2019-08-01 Kan man undvika att en vårdnadshavare får förvalta den underåriges arv?
2019-07-31 Kan min moster ta hela arvet och göra min mor arvlös med stöd av en fullmakt?

Alla besvarade frågor (72058)