Möjlighet att frångå ett stadfäst förlikningsavtal

2017-02-27 i Domstol
FRÅGA
ena parten vill säga upp ett förlikningsavtal gjort vid tingsrätten
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att förlikningsavtalet har stadfästs av tingsrätten. En stadfästelsedom vinner rättskraft. Rättskraft innebär att en dom efter tiden för överklagande inte kan omprövas i nya rättegångar. En förlikning som stadfästs genom dom kan inte sägas upp. En part som är missnöjd kan dock i tingsrätten föra en talan om ogiltighet av förlikningsavtalet exempelvis på grund av att motparten agerat svikligt vid ingåendet av förlikningsavtalet. Det bör dock tilläggas att det kan vara svårt att på rättslig grund frångå ett stadfäst förlikningsavtal som part en gång skrivit under.

Under väldigt speciella omständigheter kan en missnöjd part också angripa stadfästelsedomen genom ansökan om resning eller domvillobesvär. Detta är möjligt om det skulle finnas speciella skäl som medför att domen inte borde ha stadfästs eller om domstolen har begått ett grovt rättegångsfel. Regler om resning och domvillobesvär hittas i rättegångsbalkens 58-59 kapitel.

Vänligen,

David McKenzie
Fick du svar på din fråga?