FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/02/2017

Möjlighet att få ett avtal att gå åter på grund av befogenhetsöverskridande eller bristande myndighet; också om möjlighet att kräva en högre köpeskilling på grund av oskälighet eller dispositiv rätt

om man har köpt en staty till 400 kr. Det var butiksinnehavarens nyanställde expedit, som hade sålt statyn, av svårbedömt värde, till det felaktiga priset på 400 kr. Statyn kostade egentligen 4000 kr, men en nolla hade fallit bort vid prismärkningen.

När butiksinnehavaren får reda på försäljningen, vill han få köpet ogiltigförklarat med hänvisning till expeditens bristande erfarenhet, eller åtminstone rätt att nu efteråt kräva föräldrarna på mellanskillnaden.

Kan han göra detta enligt lag??

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det undrar du om butiksägaren kan få köpet av statyn att återgå, eller få köparen (eller köparens föräldrar) att betala 3600 kr till butiksägaren.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Butiken kan möjligen få köpeavtalet att gå åter genom att hävda att expediten överskred sin befogenhet, förutsatt att köparen borde ha insett att expediten överskred sin befogenhet. Som jag förstår din fråga är köpare underårig, vilket innebär att butiken möjligen kan frånträda avtalet på grund av att köparen var omyndig.

Butiken kan möjligen ha rätt till åtminstone en del av mellanskillnaden på grund av att köparen borde ha insett misstaget med priset, eller för att köpeskillingen var oskälig. Butiken kan dock inte kräva betalning av föräldrarna om inte föräldrarna hade något med avtalet att göra.

Återgång på grund av befogenhetsöverskridande

Expediten kan binda butiken till köpeavtalet genom s.k. ställningsfullmakt, se 10 § andra stycket lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortad AvtL). Expeditens möjlighet att sluta avtal för butikens räkning kan dock inskränkas genom särskilda föreskrifter (dessa bestämmer den s.k. befogenheten). Om expediten gick utöver sin befogenhet gäller inte köpeavtalet mot butiken om köparen borde ha insett att expediten gick utöver sin befogenhet.

Beroende på vad statyn vanligen kostar kan butiksägaren hävda att köparen borde ha insett att expediten gick utöver sin befogenhet. Detta förutsätter så klart att expeditens befogenhet var begränsad i förhållande till priset. Jag kan tyvärr inte ge något mer konkret svar, eftersom jag inte har alla uppgifterna.

Återgång på grund av bristande myndighet

Eftersom du nämner köparens föräldrar antar jag att köparen var underårig. Den som är under arton år kan som huvudregel inte ingå köpeavtal, se 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (förkortad FB). Butiksägaren kan då som huvudregel frånträda avtalet. I vissa fall blir dock avtalet giltigt ändå. Enligt 9 kap. 6 § FB kan avtalet bli giltigt i följande fall:

1. Avtalet ingicks med föräldrarnas samtycke.

2. Avtalet godkändes av föräldrarna i efterhand.

3. Avtalet har fullgjorts i behörig ordning. Detta kan t.ex. omfatta att den underårige fullgör avtalet med egendom som han eller hon själv förfogar över, på grund av något undantag.

Butiken kan dock inte frånträda avtalet om den visste om att köparen var underårig, såvida inte den hade anledning att anta att den underårige hade behörighet att sluta avtalet (9 kap. 6 § FB).

Jag kan tyvärr inte utifrån dina uppgifter ge något svar för ditt fall.

Butikens möjlighet att kräva mellanskillnaden från föräldrarna

Som jag förstår det är det bara köparen och expediten som ingick köpeavtalet, dvs. köparens föräldrar hade inget med själva avtalet att göra. Butiksägaren kan inte då kräva föräldrarna på mellanskillnaden.

Butikens möjlighet att kräva mellanskillnaden på grund av oskäligt pris

Möjligen kan butiksägaren mena att köpeskillingen är så liten att avtalet är oskäligt. Enligt 36 § AvtL kan då en domstol justera köpeskillingen. Det är möjligt att en domstol skulle jämka köpeskillingen eftersom prisskillnaden är avsevärd. Jag tror dock att det är tveksamt om en domstol skulle höja köpeskillingen, då prisskillnaden bara är till nackdel för näringsidkaren och förlusten nog inte är betydande i förhållande till hela butiksrörelsen.

Butikens möjlighet att kräva mellanskillnaden på grund av avtalets innebörd

En andra möjlighet för butiken att få de saknade 3 600 kr är att hävda att köpeskillingen egentligen var 4 000 kr, inte 400 kr. Vad den då skulle kunna hävda är att det rör sig om ett misstag som köparen borde ha insett, vilket kan få till följd att priset på 400 kr i vart fall inte gäller se 32 § första stycket AvtL. Butiken kan då istället hävda att det är skäligt pris – som är högre – som istället gäller enligt 45 § köplagen (1990:931).

Jag kan inte mot bakgrund av dina uppgifter bedöma om köparen borde ha insett expeditens fel. Det kan vara så att liknande statyer vanligen kostar mycket mer än 400 kr och det syntes att prismärkningen hade blivit fel. I så fall är det osannolikt att butiken skulle vara bunden till den låga köpeskillingen

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med återgång av köpeavtal, eller problem med köpeskillingar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning