FrågaFAMILJERÄTTFaderskap18/01/2016

Moders uppgifter i socialnämndens faderskapsutredning

Jag planerar att bli gravid med hjälp av min vän. Han kommer inte att vara förälder sedan, utan bistår så att säga bara med spermier. Hur hanterar vi bäst detta när frågan om faderskap kommer från myndigheter? Kan jag hävda att jag inte vet vem som är far och de nöjer sig med det? Kan jag säga tex att jag träffat en snubbe på en utlandsresa och inte vet vad han heter, eller så...?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att barnet kommer att ha sin hemvist i Sverige. Om du föder ett barn som har sin hemvist i Sverige och du inte är gift vid barnets födelse så är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört skyldig att utreda och fastställa faderskapet. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 2:1-2. I samband med denna utredning så kommer socialnämnden att vända sig till dig för att inhämta uppgifter (Föräldrabalk 2:4 första stycket). Om du uppger att du blev gravid med en okänd man i utlandet, och socialnämnden tror på din uppgift, så läggs sannolikt faderskapsutredningen ned med hänsyn till att det är närmast omöjligt att utreda identiteten för en okänd person i utlandet (Föräldrabalk 2:7 första stycket, punkt 1). Utredningen kan dock återupptas om det framkommer nya omständigheter av betydelse för socialnämnden.

Om du däremot ljuger och socialnämnden inser detta så kan det få negativa konsekvenser. Till att börja med så kommer socialnämndens utredare att understryka för dig hur viktigt det är för barnet ur rättsligt, psykologiskt, medicinskt och socialt hänseende att faderskapet fastställs. En mer påtaglig konsekvens lär dock i ett sådant fall vara att barnet går miste om rätten till underhållsstöd från försäkringskassan. Om du inte hjälper till med att fastställa faderskapet, och uppenbarligen saknar giltigt skäl för detta, så lämnas nämligen inte sådant stöd till barnet. Giltigt skäl brukar här avse exempelvis rädsla för hot eller våld från fadern. Detta framgår av Socialförsäkringsbalk (2010:110) 18:8. Om socialnämnden dessutom skulle väcka talan i domstol för att fastställa faderskapet och du lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen om faderskapet vid förhör under sanningsförsäkran i rättegången så kan du dömas för osann partsutsaga. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 15:2.

Om du inte vill ljuga för socialnämnden och därmed riskera att ditt barn går miste om rätten till underhållsstöd, och du inte heller vill uppge din kompis namn av hänsyn till hans önskan om att inte bli underhållsskyldig, så kan det vara en bättre idé att genomgå insemination i exempelvis Danmark med sädesceller från en okänd donator. Om du samtidigt förbinder dig att inte efterforska donatorns identitet så anses det i princip vara omöjligt för socialnämnden att fastställa faderskapet, varvid den får lägga ned sin utredning. Eftersom dansk lag tillåter insemination av ensamstående, till skillnad från sin svenska motsvarighet i nuläget, så är detta en fullt möjlig lösning. Alternativt kan du vänta till 1 april, då lagen i Sverige ändras och börjar tillåta insemination inom vården för ensamstående kvinnor.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?