Moderbolagsborgen

2015-04-16 i Bolag
FRÅGA
Hej,Är moderbolagsborgen en form av enkel eller proprieborgen? Det vill säga kan man alltid som borgenär gå direkt på moderbolaget eller behöver man först bevisa att dotterbolaget inte har möjlighet att betala?Eller beror det på borgensförbindelsens utformning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att det rör sig om aktiebolag. Eftersom ett moderbolag och ett dotterbolag tillsammans utgör en koncern enligt Aktiebolagslag (2005:551) 1:11 fjärde stycket, så får moderbolaget ställa säkerhet, inklusive borgen, för dotterbolagets penninglån. Ett bolag i samma koncern ingår således inte i den förbjudna krets där aktiebolaget inte får ställa säkerhet för penninglån (Aktiebolagslag 21:1, 21:2 första stycket, punkt 2 och 21:3).

Moderbolagsborgen är inte i sig något särskilt institut. Det framgår således av borgenshandlingen om den avser en enkel borgen eller en proprieborgen. Om inget särskilt uttalas så förutsätts borgensförhållandet gälla en enkel borgen, där borgenären först måste styrka gäldenärens oförmåga att betala innan han kan vända sig till borgensmannen, i detta fall moderbolaget. Detta framgår av Handelsbalk (1736:0123 2) 10:8. Om borgensmannen däremot uttryckligen, skriftligt eller muntligt, åtar sig att borgenär kan söka antingen gäldenär eller borgensman för betalning, så föreligger istället proprieborgen (Handelsbalk 10:9). Detta brukar vanligen uttryckas i borgenshandlingen som att ”X AB lämnar en moderbolagsborgen så som för egen skuld”.

I fråga om när en bank är borgenär så tillämpas närmast undantagslöst proprieborgen för att minska risken för banken att inte få betalt för sin fordran. Detta ska förstås mot bakgrund av att banker nästan alltid är i en styrkeposition vid förhandlingar. I fråga om moderbolag i egenskap av borgensman så kan däremot en rad olika ekonomiska och strategiska överväganden utgöra skäl för om antingen proprieborgen eller enkel borgen ska tillämpas när ett sådant ställer säkerhet för sitt dotterbolag, om förhandlingsutrymme finns i förhållande till borgenären.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?