Misstänkt för bidragsbrott

2015-02-19 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag fick kallelse från polisen att dem misstänker mig för bidragsbrott mot försäkringskassa. Jag fick bostadbidrag från försäkringskassan. 2012 från januari till maj månad vi bodde inte tillsammans med min sambo. Han bodde i andra stad. I maj månad han kom till mig och frågade mig om han kunde stanna hemma hos mig för att han fick jobb. Jag sa ok bara för barnens skull. Han var som gäst hemma hos mig. Sen i oktober ringde försäkringskassa till mig och frågade mig om han kom med mig och jag sa nej. Han stannade hemma hos mig ibland men vi bodde inte tillsammans. Och dem krävde betala tillbaka för hela perioden så jag har betalt pengarna tillbaka för att jag ville inte bråka med dem. Jag har betald också för den period som han inte varit hemma hos mig. Jag ville fråga er vad kan hända med mig?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla och därigenom orsakar en fara för att en ekonomisk förmån felaktigt utbetalas eller utbetalas med för högt belopp, döms för bidragsbrott (2 § bidragsbrottslagen). Påföljden är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. För att brottet ska vara ringa torde krävas att det rör sig om närmast obetydliga belopp (omkring tusen kronor). Men det är inte endast beloppet som är av relevans, utan även andra omständigheter.

Saknas uppsåt, kan brottet vårdslöst bidragsbrott bli aktuellt. Här krävs att du förfarit grovt oaktsamt (4 §). Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Grovt oaktsam anses du i första hand ha varit om du varit medvetet oaktsam och insett risken för att du exempelvis lämnat felaktiga upplysningar om ditt levnadsförhållande eller att du misstänkt att en anmälningsskyldighet förelegat. Det är vidare grovt oaktsamt om du lämnat mer påtagliga felaktiga uppgifter som är grundläggande för om och i sådant fall hur mycket du skulle fått i bidrag. Uppgifterna kan bland annat handla om dina tjänsteinkomster och din boendesituation (se NJA II 2007 s. 185 f.).

Huruvida du gjort dig skyldig till bidragsbrott, kan endast domstolen avgöra. Har du inte lämnat några felaktiga uppgifter eller upplysningar, eller endast agerat lite vårdslöst, så ska du inte dömas för bidragsbrott. Om du döms, är det förmodligen böter eller villkorlig som kan aktualiseras. Att du betalat tillbaka pengarna efter att Försäkringskassan krävt dig på återbetalning, fritar inte dig från ansvar. Om du däremot rättat till en felaktig uppgift innan utbetalningen av bidraget, ska du inte dömas till ansvar (5 §).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (787)
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?
2020-07-04 Får man utge sig för att vara polis?
2020-07-02 När föreligger falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-06-30 Rättsliga påföljder när naken man pratar med barn

Alla besvarade frågor (81742)