Misstagsbetalning i form av för hög lön

2020-11-21 i EKONOMI
FRÅGA
Hej!Har haft en överenskommelse med arbetsgivaren om en extra ersättning på 10:-/tim till en pott att användas för uttag av betald ledighet såsom klämdagar etc. Har påmint honom många gånger om att göra avstämning så att saldot är i balans. Tagit för givet att så har skett eftersom att all ledighet på tidrapporten betalas ut som lön.Tre månader efter pensionsavgången och 23 års anställning presenterades en avstämning där jag stod i skuld till firman. En för stor summa har alltså betalats ut, trots att det inte funnits täckning, som han nu vill kvitta med en innehållen semestersättning samt gratisarbete. Under alla dessa år har ingen uppföljning gjorts alls med motiveringen "haft annat att göra"! Han har ju inte uppfyllt sina förplinktelser som arbetsgivare gentemot sin arbetstagare att hålla ordning på utbetalningarna. Kan jag bestrida dessa krav?Har ej varit medlem i Byggfacket och får ingen hjälp därifrån, men hittade fackavtalen på nätet. Fann att jag haft rätt till bl a permitteringslön vid arbetsbrist, arbetstidsförkortning 40 tim/år sedan 2017, ränta på försenade löneutbetalningar. Kan jag kräva det retroaktivt? Preskriptionstid, vad gäller? Fordringar 10 år? Gäller det båda parter?Önskar info om mina rättigheter och arbetsgiverens skyldigheter samt råd hur jag bör gå vidare i kommunikation med arbetsgivaren. Om jag stöter på patrull, vad blir nästa steg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen läran om condictio indebiti och preskriptionslagen (PreskL).

Utredning

När misstagsbetalningar sker tillämpas den så kallade läran om condictio indebiti. Läran har inte kodifierats i någon lag utan gäller som en rättslig princip, men det finns även stöd i praxis (se exempelvis fallet NJA 2016 s. 1074). Utgångspunkten är enligt läran att en betalning utan rättslig grund föranleder en återbetalningsskyldighet för betalningsmottagaren. Det finns dock ett undantag, nämligen om mottagaren dels har haft befogad anledning att tro att han eller hon hade rätt till de mottagna medlen, dels i fortsatt befogad god tro har inrättat sig efter detta. Det ska även vid en övergripande intresseavvägning framstå som motiverat att betalaren förlorar sin återkravsrätt. Att mottagaren inrättat sig efter betalningen kan tydligast förklaras med att mottagaren spenderat pengarna, gärna i nära anknytning till betalningen. Enligt 2 § PreskL gäller en allmän preskriptionstid för fordringar om 10 år förutsatt att preskriptionen inte avbryts, exempelvis genom att borgenären skriftligen upplyser gäldenären om att fordran ska kvarstå.

Såsom jag tolkar din fråga har du under en längre tid fått lite mer betalt av din arbetsgivare än du skulle fått enligt ert avtal. Som utgångspunkt ska du återbetala denna skillnad. Enligt min uppfattning måste du antas ha varit i god tro om utbetalningarna eftersom det rört sig om en mindre summa vid varje enskilt tillfälle och du utgått ifrån att din arbetsgivare kontrollerat att utbetalningarna är korrekta, vilket framstår som rimligt för en arbetstagare. Därmed blir det relevant att fråga sig om du kan sägas ha inrättat dig efter dessa utbetalningar. Utifrån den tillgängliga informationen kan jag inte uttala mig med någon säkerhet i frågan. Om det pågått under en längre tid skulle detta möjligen kunna tala för att du inrättat dig eftersom du med all sannolikhet kan sägas ha förbrukat pengarna över tiden. Rekvisitet att "inrätta sig" är dock, såvitt jag kunnat se, ganska oklart definierat och därför är det svårt att ge något säkert svar, särskilt utan detaljerad insyn i ditt fall. Den övergripande intresseavvägning är än vagare till sin karaktär och kräver därför även den god insyn i det aktuella fallet för att avgöra med säkerhet. Preliminärt skulle jag dock säga att det faktum att du är en arbetstagare och att din arbetsgivare av allt att döma förfarit oaktsamt talar för att det får anses rimligt att du, om de andra rekvisiten är uppfyllda, ska slippa återbetalning. Sammantaget är det alltså omöjligt för mig att utifrån den tillgängliga informationen bedöma om du, helt eller delvis, är återbetalningsskyldig eller inte.

Jag tolkar din fråga som att du efter att ha granskat ditt anställningsavtal kunnat konstatera att du i verkligheten inte fått vissa förmåner som du egentligen skulle fått. Enligt min uppfattning får detta med största sannolikhet betraktas som att det uppstått fordringar mot din arbetsgivare avseende de belopp de har rätt till. För dessa fordringar gäller en preskriptionstid om tio år. Utan närmare insyn i det aktuella avtalet är det svårt för mig att konstatera mer än så.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är som utgångspunkt att vägra återbetalning med hänvisning till att du i god tro inrättat dig efter arbetsgivarens misstagsbetalning. Denna rekommendation bör dock förstås som preliminär då det finns en mängd andra faktorer du bör ta hänsyn till, exempelvis hur stora summor det är fråga om, hur mycket en god relation med din arbetsgivare är värd för dig i dagsläget, och så vidare. I första hand bör du enligt min uppfattning diskutera frågan med din arbetsgivare, förklara mitt svar till dig och ange varför du anser dig ha rätt att inte återbetala beloppet (om du utifrån mitt svar bedömer att så är fallet). Det är alltid bäst att försöka nå en samförståndslösning i första hand, särskilt med tanke på att det verkar finnas flera oklarheter i frågan om den ersättning du fått och inte fått. Om din arbetsgivare inte är villig att förhandla och du bedömer att du befunnit dig i god tro om utbetalningar och inrättat dig efter dessa är det upp till din arbetsgivare att, om vederbörande bedömer att det är värt det, ta saken till domstol. Med tanke på de kostnader en domstolsprocess kan innebära skulle jag rekommendera dig att kontakta en jurist för att genomföra en mer omfattande utredning där och då, i den mån beloppet ifråga är stort nog för att motivera det.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (461)
2021-12-31 Ta emot pengar från utlandet
2021-11-10 Vem har rätt till studiebidraget under gymnasietiden?
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?

Alla besvarade frågor (98501)