Minska bröstarvinges arv genom gåvor till maka

Min fråga är: Kan man göra sina barn arvslösa? Är skild sen många år. Har tre vuxna barn med min exmake, som är omgift. Min exmake meddelade att han har fört över sina tillgångar till sin nuvarande fru. Blir konsekvensen i så fall att hans barn inte har rätt till sitt arv?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att göra sina barn helt arvslösa är inte möjligt. Om din exmake skulle avlida, så skulle barnen ha rätt att kräva ut åtminstone sin laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten, vilket innebär att barnen skulle erhålla åtminstone hälften av kvarlåtenskapen. Detta framgår av 7 kap. 1-3 §§ ärvdabalken (här).

Om jag har förstått din fråga rätt, så undrar du dock vad som gäller om exmaken har överlåtit sin egendom till sin nuvarande maka i syfte att undandra den från barnens arv. Det finns i princip inte något som hindrar honom från att agera på det sättet. Så länge som han är i livet har han rätt att förfoga fritt över sin egendom, vilket inkluderar rätten att skänka bort den. Eftersom varje arvinge endast har rätt till en andel (och alltså inte en på förhand bestämd summa) ur den dödes egendom, blir arvet förstås mindre om arvlåtaren skänker bort sin egendom medan han fortfarande är i livet. Detta innebär inte att barnen blir arvslösa – de har ju fortfarande rätt till en lika stor andel som tidigare – men de erhåller mindre egendom eftersom det inte finns lika mycket egendom kvar att ärva.

Det är dock viktigt att notera att din exmakes gåvor till hans maka är deras giftorättsgods, såvida inte de har upprättat ett äktenskapsförord där de har föreskrivit att egendomen ska vara makans enskilda. Det framgår av 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken (här). Detta är viktigt i sammanhanget eftersom det enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (här) alltid ska genomföras en bodelning när ett äktenskap upplöses. Denna bestämmelse gäller även om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död. Om din exmake skulle avlida, ska det alltså ske en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan.

I bodelningen ingår båda makarnas giftorättsgods. Bodelningen sker genom att man först avsätter egendom från giftorättsgodset för att täcka makarnas skulder, varefter återstående giftorättsgods delas lika mellan dem. Detta innebär alltså att en del av giftorättsgodset tillfaller dödsboet och därmed ingår i kvarlåtenskapen som ska fördelas mellan arvingarna. På så vis skulle dina barn kunna ha rätt till en del av den egendom som din exmake har skänkt till sin maka, om egendomen utgjorde deras giftorättsgods vid tidpunkten för dödsfallet.

Sammanfattningsvis står det alltså din exmake fritt att förfoga över sin egendom och det finns inte något som hindrar honom från att skänka den till sin maka, även om det sker i syfte att minska barnens arv. En del av egendomen ska dock tillfalla dödsboet i en bodelning om exmaken avlider. Denna egendom ingår i så fall i barnens arv. Detta gäller dock inte om det finns ett äktenskapsförord som föreskriver att egendomen ska vara makans enskilda.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000