Minoritetsskydd vid nyemission och betydelsen av överträdelsen av en klausul i ett aktieägaravtal

2016-11-11 i Bolag
FRÅGA
Hej Jag är delägare i ett dotterbolag (20%). Huvudägaren (modern) vill genomföra en nyemission, som jag inte har möjlighet att matcha. Genom att göra detta till en värdering över kvotvärdet, men under marknadsvärdet enligt traditionell EBIT-värderingsmodell, kommer jag att spädas ut, vilket får konsekvenser för framtida värdering och utdelning. I vårt aktieägaravtal har vi överenskommit en undre gräns på 15% för hur liten min andel ska kunna vara vid tillkomst av nya minoritetsägare. Vilka möjligheter har jag att skydda mig mot en undervärdering, resp har den nämnda 15%-klausulen något värde i sammanhanget?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om och – i så fall – hur du kan skydda dig mot

1. Att värdet på dina aktier sjunker genom nyemission av aktier till ett pris under marknadsvärdet, och

2. Att din totala ägarandel i dotterbolaget sjunker genom nyemission av aktier som du inte har möjlighet att köpa.

Disposition av svaret

Mitt svar är disponerat på så vis att jag behandlar följande saker i följande ordning:

1. De särskilda skyddsreglerna som kan gälla för dig vid nyemission.

2. Om du kan göra något åt att nyemissionen sker till under marknadsvärde.

3. En allmän minoritetsskyddsregel som kan bli relevant i extrema fall

4. Vilken betydelse klausulen i aktieägaravtalet har.

5. Hur du som minoritet kanske kan tvinga majoritetsaktieägaren till att handla på ett visst sätt genom att missbruka minoritetsskyddsregler.

6. En rekommendation om vad du bör göra.

7. En kort sammanfattning av det sagda.

Minoritetsskyddsregler vid nyemission

Vid nyemission finns en betydelsefull reglering som kan skydda minoriteter som dig. Som aktieägare har du företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier du redan äger, enligt 13 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) (förkortad ABL). Om du inte har möjlighet att betala för de nya aktierna går det att sälja teckningsrätterna, för det fall att du kan finna någon köpare. Som jag förstår det är dotterbolaget dock inte noterat, varför det kan bli svårare att sälja teckningsrätterna än annars.

Min rekommendation för dig blir dock att försöka sälja de teckningsrätter som du inte kan utnyttja själv. I övrigt är det tyvärr inte så mycket du kan göra.

Eftersom du är en minoritet på 20 % finns det dock risk att majoritetsägaren kan besluta om undantag från din företrädesrätt, enligt 13 kap. 1 § andra stycket andra punkten c. ABL. Ett sådant beslut kräver två tredjedelars majoritet enligt 13 kap. 2 § ABL.

Kan du göra något åt att nyemissionen sker till under marknadsvärdet?

I förslaget till nyemission ska den s.k. teckningskursen framgå, dvs det belopp som ska betalas för varje ny aktie (se 13 kap. 4 § första stycket tredje punkten ABL). Teckningskursen för varje ny aktie får inte vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde, enligt 13 kap. 4 § tredje stycket ABL. Någon skyldighet att bestämma teckningskursen till lägst aktiernas marknadsvärde finns inte. Möjligen kan man dock bestämma något annat i bolagsordningen, men som jag förstår det finns ingen sådan bestämmelse i ditt fall.

Du kan alltså inte i och för sig göra något åt att nyemissionen sker till över aktiernas kvotvärde men under marknadsvärdet.

Generalklausulen mot otillbörliga gynnanden

En sista utväg som du skulle kunna använda är den s.k. generalklausulen som återfinns i 7 kap. 47 § ABL (för stämman) och 8 kap. 41 § ABL (för styrelsen). Den innebär i ditt fall att ett bolagsorgan inte får fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt någon, till nackdel för annan aktieägare.

Stämmobeslut i strid med generalklausulen kan klandras i domstol. Styrelsebeslut i strid med generalklausulen kan inte klandras, men det går att föra skadeståndstalan mot styrelsen.

Det kan dock vara ganska svårt att göra gällande ett brott mot generalklausulen. Det är inte helt klarlagt vad rekvisitet ”otillbörligt” egentligen innebär. I ett av få rättsfall som behandlar otillbörlighetsrekvisitet, NJA 2000 s. 404, hade minoritetsaktieägarens aktier i princip förlorat all värde genom att hela aktiebolagets verksamhet överläts gratis till ett aktiebolag som majoritetsaktieägaren var ensamaktieägare i.

Jag antar att något så drastiskt inte riskerar att hända i ditt fall, varför det är tveksamt om du kan använda dig av generalklausulen.

Vilken betydelse har klausulen i aktieägaravtalet?

Ett aktieägaravtal är ett vanligt avtal som binder de som är parter till det. Notera dock att aktieägaravtalet är avtalsrättsligt till sin natur – det kan i princip inte påverka tillämpningen av de aktiebolagsrättsliga reglerna. Trots aktieägaravtalet kan huvudägaren genom bolagsorganen (stämman och styrelsen) därför besluta om en nyemission som leder till att din ägarandel går under 15 %.

Emellertid skulle ett förfarande som leder till att din ägarandel går under 15 % vara ett brott mot aktieägaravtalet. Du skulle därför kunna göra gällande att de andra parterna i aktieägaravtalet har begått kontraktsbrott. Om det inte finns några särskilda påföljder i aktieägaravtalet kan ett sådant kontraktsbrott leda till att du kan kräva skadestånd från de parter som bryter mot aktieägaravtalet. Någon mer konkret ledning kan jag dock inte ge i ditt fall, eftersom jag vet för lite om hur just ert aktieägaravtal är utformat.

Vill du gå vidare med ett eventuellt kontraktsbrott råder jag dig att kontakta en erfaren jurist, före du t.ex. väcker talan i domstol.

Missbruk av minoritetsskyddsregler

Om du vill försöka få majoritetsaktieägaren att göra något särskilt kan du som minoritet orsaka olägenhet för majoritetsaktieägaren genom att missbruka en del minoritetsregler. En sådan taktik är dock bäst lämpad för det fall att du vill tvinga majoritetsaktieägaren att köpa ut dig. Se vidare HÄR, där jag tidigare har förklarat hur du i så fall kan gå till väga.

Rekommendation

Delta i nyemissionen, men till den del du inte har råd att teckna aktier kan du försöka sälja dina teckningsrätter. I övrigt kan du inte göra särskilt mycket åt saken. Om majoritetsaktieägaren bryter mot klausulen i aktieägaravtalet kan du möjligen kräva skadestånd för kontraktsbrott – jag råder dig dock att först tala med en erfaren jurist före du beslutar att gå vidare med t.ex. en domstolsprocess.

Sammanfattning

Vid nyemission skyddas minoriteter huvudsakligen genom den företrädesrätt till att teckna de nya aktierna som aktieägarna har. Teckningskursen på de nya aktierna ska lägst uppgå till de tidigare aktiernas kvotvärde – något högre lägsta värde finns som huvudregel inte. I extrema fall kan minoriteter skyddas mot utspädning genom den s.k. generalklausulen. Ett aktieägaravtal har i huvudsak ingen aktiebolagsrättslig verkan, utan gäller enbart mellan parterna som vilket annat avtal som helst. Eventuella kontraktsbrott måste därför beivras genom t.ex. skadeståndstalan istället.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med minoritetsskydd vid nyemission, är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (699)
2021-03-02 Aktier som apportegendom aktieägartillskott
2021-03-01 Kan en kund framställa krav efter att ett aktiebolag har sålts?
2021-02-28 Starta bolag: vilka lagar ska efterföljas?
2021-02-27 Vad händer med befintliga avtal när ett aktiebolag avvecklas?

Alla besvarade frågor (89880)