Minoritetsskydd och borgenärsskydd i aktiebolagslagen

2017-03-01 i Bolag
FRÅGA
Nämn ordalydelsen i 2 paragrafer som behandlar minoritets & borgenärsskydd i ABL.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

En borgenärsskyddsregel kan aldrig åsidosättas oavsett om alla aktieägares samtycke finns. Här är exempel på paragrafer som tar upp borgenärsskyddet.

”Beloppsspärren” är en borgenärsskyddsregel

Aktiebolagslagen 17 kapitlet 3 § första stycket: En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full teckning för bolagets bundna eget kapital. Det betyder att vi måste ha full teckning för det bokförda värdet och inte för marknadspriset dvs. en värdeöverföring är endast tillåten om det bundna egna kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen är intakt (fullt täckt) efter det att:

- Tillgångens bokförda värde har tagits bort från balansräkningen och
- Eventuellt vederlag har lagts till balansräkningen.

Denna regel betyder alltså att vi enbart får dela ut det fria egna kapitalet och inte det bundna! Beloppssärren är behörigheten dvs. vad bolaget kan dela ut.

Försiktighetsregeln är en borgenärsskyddsregel

Aktiebolagslagen 17 kapitlet 3 § andra stycket: En värdeöverföring är endast tillåten om den framstår som försvarlig med hänsyn till:

- De krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet,
- Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Försiktighetsregeln är befogenheten dvs. vad bolaget får dela ut med hänsyn till omständigheterna i bolaget. Är det försvarligt att dela ut en viss summa pengar?

Reglerna om värdeöverföringar/utdelningar under det löpande räkenskapsåret är också borgenärsskyddsregler

Aktiebolagslagen 17 kapitlet 4 §:

Tillåten utdelning:
- Efterskottsutdelningar (utdelning i efterskott).

Otillåten utdelning:
- Anteciperad utdelning (utdelning i förskott).
- Interimsutdelning (att man efter ett halvår får vinst och vill dela ut vinsten innan räkenskapsårets slut).
- Förskottsutdelning.

Minoritetsskyddreglerna finns för att under vissa situationer skydda en minoritet i bolaget. Här är exempel på paragrafer som tar upp minoritetsskyddet.

Extra bolagsstämma

Aktiebolagslagen 7 kapitlet 13 § andra stycket: En extra bolagsstämma ska hållas ifall styrelsen anser att det behövs. En extra bolagsstämma kan också begäras av en minoritet. Man är en minoritet när man har 10 % (en tiondel) av aktierna i bolaget.

Skadestånd

Aktiebolagslagen 29 kapitlet 7 § första stycket: En talan om skadestånd till bolaget får väckas, om majoriteten eller en minoritet bestående av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, vid bolagsstämma har biträtt ett förslag om att väcka en skadeståndstalan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (742)
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?
2021-09-14 Får ett handelsbolag öppnas när en skatteskuld finns hos KFM?
2021-09-13 Får andelar i ett bolag överlåtas/säljas utan delägares samtycke?
2021-09-05 Kan man driva AB utan vinstsyfte?

Alla besvarade frågor (95762)