FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag01/03/2017

Minoritetsskydd och borgenärsskydd i aktiebolagslagen

Nämn ordalydelsen i 2 paragrafer som behandlar minoritets & borgenärsskydd i ABL.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

En borgenärsskyddsregel kan aldrig åsidosättas oavsett om alla aktieägares samtycke finns. Här är exempel på paragrafer som tar upp borgenärsskyddet.

”Beloppsspärren” är en borgenärsskyddsregel

Aktiebolagslagen 17 kapitlet 3 § första stycket: En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full teckning för bolagets bundna eget kapital. Det betyder att vi måste ha full teckning för det bokförda värdet och inte för marknadspriset dvs. en värdeöverföring är endast tillåten om det bundna egna kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen är intakt (fullt täckt) efter det att:

- Tillgångens bokförda värde har tagits bort från balansräkningen och
- Eventuellt vederlag har lagts till balansräkningen.

Denna regel betyder alltså att vi enbart får dela ut det fria egna kapitalet och inte det bundna! Beloppssärren är behörigheten dvs. vad bolaget kan dela ut.

Försiktighetsregeln är en borgenärsskyddsregel

Aktiebolagslagen 17 kapitlet 3 § andra stycket: En värdeöverföring är endast tillåten om den framstår som försvarlig med hänsyn till:

- De krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet,
- Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Försiktighetsregeln är befogenheten dvs. vad bolaget får dela ut med hänsyn till omständigheterna i bolaget. Är det försvarligt att dela ut en viss summa pengar?

Reglerna om värdeöverföringar/utdelningar under det löpande räkenskapsåret är också borgenärsskyddsregler

Aktiebolagslagen 17 kapitlet 4 §:

Tillåten utdelning:
- Efterskottsutdelningar (utdelning i efterskott).

Otillåten utdelning:
- Anteciperad utdelning (utdelning i förskott).
- Interimsutdelning (att man efter ett halvår får vinst och vill dela ut vinsten innan räkenskapsårets slut).
- Förskottsutdelning.

Minoritetsskyddreglerna finns för att under vissa situationer skydda en minoritet i bolaget. Här är exempel på paragrafer som tar upp minoritetsskyddet.

Extra bolagsstämma

Aktiebolagslagen 7 kapitlet 13 § andra stycket: En extra bolagsstämma ska hållas ifall styrelsen anser att det behövs. En extra bolagsstämma kan också begäras av en minoritet. Man är en minoritet när man har 10 % (en tiondel) av aktierna i bolaget.

Skadestånd

Aktiebolagslagen 29 kapitlet 7 § första stycket: En talan om skadestånd till bolaget får väckas, om majoriteten eller en minoritet bestående av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, vid bolagsstämma har biträtt ett förslag om att väcka en skadeståndstalan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000