Minoritetsägares möjligheter att föra skadeståndstalan mot styrelsen för bolagets räkning

2019-05-30 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga avseende möjligheterna för en minoritetsaktieägare att föra talan i företagets namn. I vilken utsträckning kan jag som minoritetsaktieägare i företagets namn föra talan mot en styrelseledamot som agerat på ett sett om skadat bolaget ekonomiskt? Alltså, på ren svenska, hur hindrar jag att majoritetsaktieägare fortsätter att skada bolaget ekonomiskt, t.ex genom att göra otillåtna lån?Vidare, om mitt bolag väljer att bilda dotterbolag, som jag följaktligen inte har några egna aktier i, utan ägs 100% av moderbolaget, vilka är då mina möjligheter som minoritetsaktieägare i moderbolaget att föra talan mot en styrelseledamot i dotterbolaget som skadar dotterbolaget ekonomiskt? Tackar för svar. Mvh Bengt
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att företaget frågan gäller är ett aktiebolag och därför används reglerna i Aktiebolagslagen (ABL). Det framgår inte hur stor andel av bolaget som du innehar men de reglerna som blir tillämpliga i ditt fall förutsätter att minoriteten innehar minst 10% av bolagets aktier.

En styrelseledamot som uppsåtligen eller genom oaktsamhet skadar bolaget är enligt aktiebolagslagen ersättningsskyldig för skadan. En styrelseledamot kan även bli skadeståndsskyldig gentemot aktieägare och andra utomstående men det förutsätter att skadan uppstått på grund av överträdelse av lagen. Det du som minoritetsägare kan göra i ditt fall är följande.


Kalla till stämma

En minoritet om minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget kan skriftligen hos styrelsen begära att exempelvis ansvarsfriheten för styrelsen ska behandlas på en extra bolagsstämma. Kallelse ska utfärdas av bolaget två veckor efter att begäran inkommit. Vägrar styrelsen kalla till bolagsstämma går det att begära att Bolagsverket gör detta, se 7 kap. 17 § ABL.


Neka ansvarsfrihet

I 29 kap 7 § ABL står att en minoritetsaktieägare om minst en tiondel får väcka skadeståndstalan mot en styrelse/styrelsemedlem för bolagets räkning om de skadar bolaget i enlighet med 29 kap 1 § ABL. Det görs i praktiken genom att minoritetsägare på en bolagsstämma röstar mot ett förslag om ansvarsfrihet för styrelsen och därefter yrkar på att skadeståndstalan ska föras för bolagets räkning mot styrelsen/styrelseledamot.

Min rekommendation gällande detta är naturligtvis att i första hand lösa det inom bolaget genom en överenskommelse med styrelsen som fungerar för alla inblandade. Om det inte går kan du kontakta en jurist kan hjälpa dig vidare med ärendet, det kan du göra här.

Gällande hur det fungerar i dotterbolaget är det korta svaret att precis samma regler gäller för det och eftersom ditt aktieägarskap i dotterbolaget direkt motsvarar din andel i moderbolaget har du samma rättigheter i dotterbolaget som i moderbolaget att föra skadeståndstalan.

Ifall det skulle vara så att du har mindre än 10% i bolaget finns dessvärre inga möjligheter att föra skadeståndstalan på aktiebolagsrättslig grund, i så fall kan du förvisso göra en vanlig skadeståndstalan men då förutsätter det att styrelsen begått ett brott som varit orsaken till skadan.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte, tveka inte på att skicka in en ny!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (640)
2020-05-26 Vad händer om en styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag inte beviljas ansvarsfrihet?
2020-05-21 Associationsform för aktieklubb
2020-05-11 Vad gäller för en aktieöverlåtelse?
2020-04-30 Bolagslagen

Alla besvarade frågor (80283)